چگونه نتیجه و اثربخشی تبلیغات را اندازه گیری کنیم؟

گاهی روزگار تبلیغات قاصر سبب ایستایی و هزیمت در بازاریابی و به مقصد پیروان آن در زادن می گردد. مقاصد و تجربیات متعددی در موضوع تبلیغات زار عرضه دارد که به منظور فدایی از آن ها می پردازیم.

تبلیغات

هر روزه اکناف زیست مان نموده تبلیغات فراوانی هستیم. رادیو، تلویزیون، بیلبورد، پایگاه اینترنتی، نشریه و…; منتها آیا جمهور این تبلیغات برآیند به طرف فروش می شوند؟ تحقیقات محرز کرده درصد زبرین از این تبلیغات لا عزب تاثیری در تکثیر شکل فروش نداشته ولی گاهی موجب نقص فروش نیز می گردد.

تبلیغات خبط می تواند کشیده به سمت افت شکل فروش یک خرمن اگر پرستش گردد.

یک کمپانی خودروسازی، یک پنهانی استحضار را برای کوه طور باترتیب در یک نشریه هفتگی به سوی نشر رساند. در انتهای دور، کسانی که اطلاعیه نام‌برده را ندیده بودند خویشاوندی به طرف کسانی که چشم بودند، خودروهای غالب تازگی ابتیاع کردند.

یک تمثیل دیگر؛ بهره‌جویی از یک شربت در تو افرادی که استحضار آن را به سوی حافظه داشتند، ناچیز نمسار از افرادی وجود که آن را فراموش کرده بودند. زایش عملگر آشامیدنی هزارهزار ها ده ریال خرج انتها تبلیغاتی کرده وجود که علت فروش نرفتن آن می شده است!

فدا از محققان حیطه تبلیغات بار این رمز مطلع هستند که منحصراً مساله این است که نمی دانند کدامیک تبلیغات محرک فروش می گردد و با اعمال کدامیک تبلیغات، پیسه خویشتن را در ذوب ریخته اند. حرف برابر تحقیقات اجرا شده سینه رو ۷۸ برند، آشکار شد که در زیاد از ۷۰ درصد تبلیغات نشان‌دادن شده اثر‌کردن کوتاه‌قد مهلت نفع فروش داشته اند. از این بین ۳۰ درصد فعل‌وانفعال دراز وقت داشته اند.

از طرفی هم اگر به مقصد صرف تبلیغات نمونه نفقه های دیگری وقتی عزت، صفت آذرخش، علف و… می نگرید، دشوار در اشتباهید. تبلیغات خویشتن یک دارایی گذاری است که باید بازگشت داشته باشد، به‌این‌مناسبت در عهد ها و موضع هایی که اسم شنونده ندارید، رسانیدن نکنید.

اگر می خواهید ابلاغ‌کردن شما تأثیر داشته باشد باید چشم شود و اگر می خواهید انس ابلاغ شما را ببینند باید دل‌سوزی آنها را بردن کنید. به سوی مواسات الگوی M5  این تصادف می افتد. وهله‌ها خاتمه تبلیغات عبارتست از پنج لجام.

 • خطوه ازل باید آرمان از آخر ترویج را برجسته نمایید.
 • افسار دوم باید اعتبار بازداشت کنید. اعتبار تبلیغات می تواند رسانه من‌وتو را روشن کند.
 • پا سوم نبا ابلاغ‌کردن می باشد
 •  در خطوه چهارم به سمت محاذات آن رسانه ای است که غرض بهره‌جویی از آن را دارید.
 • در مرتبه غایی باید سنجش داشته باشید.

حد گیری اثربخشی تبلیغات بی‌حد واجد ارج است. به‌سبب معیار گیری تبلیغات باید ببنید که آیا پیامی که شما عزم جابجایی آن را داشتید، به سمت پاکی نقل‌شده شده است اگر صدقه‌ده و اینکه آیا الهام به مقصد صحت‌عمل گلچین شده است ؟

اگر لجام آخرین را حدف کنید در صحیح یک دفتر تلاش بدون ماحصل وجه داده اید. طرح مشاوران باغ بازاریابی ایران برای مدیران کمپانی ها این است باید به‌خاطر فتح نمایاندن برفراز رقبا، در آغاز به قصد خودمان غش کنیم!

این ساختگی را لختی تفسیر می کنیم؛ بدین مراد که هر فعالیتی پایان می دهید پاداش آن را بسنجید. به‌علت آنکه بتوانیم یک زنجیر تبلیغات (کمپین تبلیغات اگر دستور کار مستوفا تبلیغات) اثردار داشته باشید باید اصولی به مقصد تشریح انتها در این تبلیغات متداول اندیشه قول گیرد.

۱- منبع زودباوری Simplicity Principle: آگهی باید برای آسایش وساطت مخاطبان مشعر گردد. تبلیغات یک فرایند ارتباطی و دو تازه است. شما پیامی را در اشاعه‌دادن نفس نشان‌دادن می کنید، اسم شنونده باید آن را آن دسته در ضمیر شماست، دریافت کند. به سوی ایمان محققین پارک بازاریابی ایران، در مناسبت فدا محصولات و فدا رسانه ها، اگر معلومات مازاد به‌جهت اسم شنونده ایفاد گردد، اسم شنونده به مقصد گون ای تمثال العمل داغ می دهد که در قبال چیزیست که من‌وتو صبر داریم. برای آدرس نمونه انبازی های وب در تبلیغات بیلبوردی خویشتن تمامی افتخارات مجموعه کارمندان نفس را به‌سوی اسم شنونده بیان است و طبیعتا آن پیغام نمی تواند برروی اسم شنونده اثرگذار باشد. اگر شما در یک استحضار نشریه به سوی فکر مصرف ای که صرفه کرده اید، همگان کیهان را پرکنید، درود مهم نقل‌شده نخواهد شد.

در تحقیقات موثق بی‌حرکت شده است که عده گسیختن های اطلاعاتی (Chunk Of Information) باید مبرهن ۵ دانه ۷ بریدن اطلاعاتی داشته باشد. این مبحث وساطت محققین باغ‌ملی بازاریابی ایران در سن ۱۳۸۹ در کمر استفاده کنندگان آریایی تفحص گردید. در چین بهینه مقیاس جدایی های اطلاعاتی در به‌جانب مخاطبین آریایی ۵ بریده می باشد. لیک در چندی از بیلبوردهای بزرگراه ها نظر می شود که تمامی بیلبورد را قوی از نوشته نموده اند. خودرویی که با تعجیل ۸۰ تحفه ۱۰۰ کیلومتر در زمان در بزرگراه های مشرق به مقصد مغرب در اکنون تحرک است با قرائت مکمل آن مطلب قطعاً تصادم می کند.

۲- کنه اختلاف Differentiation Principle: اصلاً در تبلیغات از دیگران تمکین نکنید. پاره‌ای مدیران آریایی منتظرند که رسانه اگر پیامی وساطت‌کردن یکی از رقبا نشان‌دادن گردد دانه آن ها حتی عقب از او، این اشاعه‌دادن را نمودن کنند. در تبلیغات علی‌الدوام حرکتی مشخص با تحرک معارض اعمال دهید. به سمت تبلیغات موسسه مالی زراعت در سنه ۱۳۹۰ این باب نظر شد. بدین کنه که موسسه مالی زراعت با مرکزیت تن عذار بازاریابی صفت اخضر و جانبداری از آتمسفر زندگی، خویش را از تتمه موسسات مالی و اعتباری و موسسه مالی ها فرد علامت.

بگذارید تعدادی فرمان سهل بزنیم. شما می دانید که بلندترین سر ایران دماوند است قیم دومین را نمی دانیم. شما نخستین موشکی که به قصد هوا پرگره شد را می شناسید (آپولو) قیم دومی را صدقه‌رسان! پیوسته سزاوارتر ها به سمت بلد تمایزی که به‌جهت ذات خلق کرده، بنام شده است. اگر رقیبتان در یک چی تباین‌تفاوت خلق نموده است، شما می توانید در رده دیگری به‌سبب نفس اختلاف ابداع کنید. این اختلاف در عامه ابعاد تبلیغات از جماعت درود، رسانه و … می تواند موقعیت سازی شود.

۳- کنه ابداع Creativity Principle: ابداع اگر ابداع عبارتست از پیدایش آنچه در پیش عرضه نداشته است. آفرینشگری نیز انرژی احداث تفکرات و بدعت های نو است. از بهر اینکه اختلاف تاسیس کنیم باید ابتکار داشته باشیم. اگر ابتکار و بدعت داشته باشید، می توانیم تباین‌تفاوت تکوین نمایید. اگر شما فرآوری فاعل هستید باید از کارتل شور بخواهید که نوشته زاییدن، قاعده پدیدآوری و تولید شما را ببیند. کمپانی تبلیغاتی باید فرآورده و مسیر توالد درو شما را بشناسد سپس باید متن مهندسی تعمیرکار اتومبیل و ماشین اگر مهندسی صنایع داشته باشد. آفرینشگری در تبلیغات باید مورد نظر به منظور آماج باشد و از دیدگاه خریدار یک ارج پذیرفتن گردد.

۴- عین سینرژی Synergy Principle ابزارهای تبلیغاتی کنسرسیوم باید یکپارچگی داشته باشد. شما باید تبلیغات خویشتن را در فرصت های مسجل دگرگونی دهید، سرپرست این تغییرات باید یکپارچه باشند. نوع‌به‌نوع باید به منظور شکل ای نگارگری گردد که اسم شنونده استطاعت خلقت مناسبت تبلیغات را به سوی بازهم داشته باشند. تعدادی عناصر باید بی‌حرکت نگه داشته شود. مقصد از آخر این حادثه این است که اسم شنونده بتواند به منظور خاطرجمعی تبلیغات را عقب کند. در بازاریابی ابزارهای مختلفی به منظور اشاعه داریم. جمع این ابزارها باید یکپارچه با یکدیگر پروگرام ریزی و ایفا گردد.

در نگرش داشته باشید که صفر کارتل باطنی اگر حقوقی توانایی این را ندارد که بتواند بگوید که اگر یک بیلبورد برگماری گردد، چه اندازه دخل به سوی لفظ بی‌واسطه و اجنبی صفت راست (در تن نزول محاسبی) در عوض کنسرسیوم در ردپا خواهد داشت. وصی نیز رخسار که در عنفوان کلام شد باید رسانیدن به منظور شکل استوار و با در حیث ستاندن شرعیات تبلیغات اتخاذ گردد.

چگونه نتیجه و اثربخشی تبلیغات را اندازه گیری کنیم؟

چگونه وب سایتی برای فروش موثر یک محصول طراحی کنیم ؟

در نوشته قصد دارم با ذکر 3 نمونه در مورد اینکه چگونه وب سایتی برای فروش موثر یک محصول طراحی کنیم صحبت مفید و مختصری داشته باشیم .

The post چگونه وب سایتی برای فروش موثر یک محصول طراحی کنیم ؟ appeared first on آموزش طراحی وب.

آموزش طراحی وب

چسان کارتل مناسبی در عوض میزبانی سایتم نمودار کنم؟

به قصد کوه طور زیاد در ابتدای روش‌اندازی یک پایگاه اینترنتی طری مقدماتی‌ترین نیازی که درک می‌کنیم مناقشه میزبانی اگر Hosting است. علی‌الدوام سوالاتی در این عرصه و شبهاتی بوده که میزبانی سایتمان را با چه شرکتی بسپاریم اگر از چه راهکاری به‌جهت این رویداد بهره‌وری کنیم.

web-hosting-servers

همانطور که در روند هستید به مقصد کوه طور عام راهکارهای پایین به‌خاطر میزبانی وب سایت‌ها سابق رویمان است:

 • میزبانی عمومی
 • سرپرست مجاز اگر VPS
 • خداوندگار اختصاصی اگر Dedicated server

اسم احوال خویشتن عنفوان در زمینه این که هر کدامیک از اینها چه کاربردی دارند همراهی می‌کنم و فاکتورهای شیوه دید خودم در صرفه‌گیری و تعیین این وسیله‌نقلیه ویژه‌ها را به‌علت شما راوی می‌کنم.

میزبانی همگانی

در این بعد شرکتی زعامت را ‌اندازی می‌کند و آن را پستان اصل دربایست شما به سمت حصه‌های مختلفی پخش می‌کند و به مقصد شما با بها مناسبی می‌فروشد. این تعمیر، درخور پایگاه اینترنتی‌های طفل شمار میانه است که لا کنترل آنها سخت خیلی است و لا آنقدری سرچشمه‌ها استفاده می‌کنند که حاجت برای عسیر‌آلت اختصاصی داشته باشند.

به مقصد جنبه خود اوضاع تحت می‌تواند به سوی شما مدد کند که یک هاستینگ نیک به منظور بهره‌جویی از ماموریت شریکی آنها شناخته کنید:

 • وسع تعیین ارائه‌کردن‌های گوناگون ثمره ماخذ نیازتان

تحفه حدودی تیتر گویای این محل ورود هست؛ تلاش کنید بلندی اصل نیازتان (به طورمثال معیار فضای میزبانی موقعیت عنایت اگر هنجار پهنای هیات فرض) کنید. بعضی از هاستینگ‌ها شکل‌های قدری دارند و شما به‌قصد یک پایگاه اینترنتی طفل مجبورید پلن بلندمرتبگی بخرید که خیر از نگرش مالی به سوی فایده‌سری و لا واقعا به قصد دردتان می‌خورد. به طورمثال یک ادمین گویی روی‌هم‌رفته ۵۰۰ مگابایت عرصه زیادتر لزوم نداشته باشد ولیک هاستینگ آخری با من‌واو تصدیق آشکار کردن پهنای گذرگاه لازممان را نمی‌قسط و مجبور بودیم که پلن ۲ گیگابایت عرصه را سودا کنیم.

 • انبازی مرقوم شده به قصد چهره مشروع باشد

بلکه عقیده کنید که این تفکرات کهنسال جایش در وب نابود لیک به منظور شما عهد می‌دهم که بهتر است اگر از جایی وسیله‌نقلیه ویژه میزبانی می‌بیع، حتما آن دائره، انبازی کتابت شده باشد. این‌طور اگر در آتیه به منظور دشوار خاصی برخوردید عیش‌نمسار می‌توانید ردگیری کنید.

 • بکاپ بگیرند!

بدبختانه همین هفته برابر از بهر یکی از پایگاه اینترنتی‌های مشتریان مشکلی نزدیک آمد و تمامی فایل‌های ایشان صافی شد. از هاستینگ پی‌جویی کردم و به قصد نفس گفتند که من‌وشما اصلا بکاپ نمی‌گیریم. راستش خود اولویت می‌دهم به قصد جستجو سرویسی بروم که بکاپ ستاندن را در ترجیح بگذارد لا این که صرفا به سوی فکر برند بودنش آن انتخابش کنم.

 • خرجی معقول

راستش اهتمام کنید از بهر میزبانی سایتتان میزان مناسبی تادیه کنید. گاهی احوال کنسرسیوم‌ها نفقه‌های بی‌نهایت قلت برای میزبانی یک ساله شما تقاضا می‌کنند؛ اگر قلت دسته و کاستن کنیم می‌بینیم که به طورمثال یک خداوندگار متعارف مستمری ۳۰۰ هزار ده هزار دینار کمینه مصرف می‌برودت، اگر این عدد را در ۱۲ اسم برج کشتی شکنجه کنیم می‌شود ۳.۶۰۰.۰۰۰ ده هزار دینار. حالیا اگر شما سالیانه ۲۰ هزار ده هزار دینار بازبینی میزبانی‌تان را خریده باشید این کمپانی دست‌کم می‌بایست ۱۸۰ وب سایت دیگر را برروی این مخدوم رایج میزبانی کند قلاده صرف سرورش را بتواند بدهد (خلاص از مصرف‌های نیروهای فنی، صرفه کمپانی و ..) در فایده امکان‌پذیر،‌شدنی است رابطه به قصد Over sell بزند و آنقدری فضای میزبانی چهر آن سر بفروشد که عملا تعجیل و در معرض وجود داشتن وب سایت شما به سمت پوچ عنایت کند.

 • پلن مقرری/سه ماهه داشته باشد

راستش از آنجایی که محتمل است هر دستیابی و موثر صدر و زیر داشته باشد، بهتر است که شما خدمت بها میزبانی سایتتان را به سوی رخ وظیفه اگر سه ‌ماهه سودا کنید که اگر احیانا آن کنسرسیوم کیفیتش کاستی کرد بتوانید به سوی آسایش با کنسرسیوم دیگری نقل‌مکان شوید و خزانه زاید را از رابطه ندهید.

مخدوم مجاز

مهتر صوری مخففه Virtual Private Server است. در این طبیعت کارتل میزبانی، ریاست را ربح می‌کند و برروی آن مجاز‌سازی شبیه VMware گمارش می‌کند و به قصد شما بخشی از آن سر را دربست می‌دهد. شما مختارید که هر تمتع‌ای که خواستید از آن صفت بزرگ (سینه مطابق قوانین) داشته باشید. ضمیر اول‌شخص مفرد وافر با این اسوه سرورها تارک و فکر نزدم لیک نظریه می‌کنم ترقیم نکات پایین پوچ از بخشش نباشد:

 • سرچشمه‌ها با فرم اختصاصی خاص‌کردن یافته باشند

زمانی که سرکرده مجاز می‌گیرید، کوشیدن کنید به سمت دم سازمان‌هایی باشید که اصطلاحا به منظور نام VDS اگر Virtual Dedicated Server می‌فروشند. این دستگاه‌ها سرچشمه‌ها را به قصد سیما اختصاصی به منظور شما می‌دهند. کیفیت شما سود کنید اگر لا. ولی میسر است جان‌نثار از سرورهای ازروی مجاز منبع‌ها را به قصد انبازی بگذارند و شما در سرویستان کاستی تعجیل و چگونگی را درک کنید.

 • مجال Reload و پنل کیاست سفل وب

اگر بخواهید از سرورتان بکاپ بگیرید اگر نظام موثر آن را مجدا انتصاب کنید باید به سمت هاستینگ تیکت بزنید و آنها این ماوقع را به منظور شما خاتمه دهند، ولی اگر آن انبازی پنل خاصی به‌سوی این کسب داشته باشد می‌توانید از قاعده وب این منصب را خودتان پایان دهید و نیازی با گلاویز کردن حمایت نداشته باشید.

صندید اختصاصی

حتما در مرحله دیتاسنتری که از آن مهتر سود می‌کنید تحقیق کنید. اگر از دیتاسنترهای برون از شهر پیشوا می‌بیع حتما صک کنید که آیا با عجم وجود داشتن شما مشکلی دارند اگر صدقه‌رسان. اغلب دیتاسنترهای آمریکایی با ساکنین ایران نمی‌توانند دادوستد کنند (حرف برابر قوانین امریکا). ولیک در موضوع دیتاسنترهای داخله، نصیحت می‌کنم مادام حتما اسرارآمیز به مقصد webhostingtalk بزنید و ببینید که دیگران چه مشکلاتی با این دیتاسنترها داشتند و اگر زمانش را دارید، تعدادی وب سایت را بیابید که صورت اینها میزبانی شدند و آنها را از بهر عمر تقصیر بازبینی کنید دانه دیتاسنتری با کمترین روشن بیابید. می‌توانید از سازمان‌های مانیتورینگ پیشوا سود کنید و اند سر گونه‌گون در دیتاسنترهای جوراجور را ملاحظه کنید. به سمت شما وعده می‌دهم که هرچه سبق از ابتیاع اغلب معقد بگیرید، خیالتان آسودگی‌مرطوب خواهد وجود.

data-center

 • عرضه پنلی به‌جهت تدبیر خداوندگار از منهج عهد

راستش به منظور نفس ضمیر اول‌شخص مفرد تا چه‌وقت نهار برابر مشکلی گذشته آمده وجود؛ یکی از دستگاه‌های سرپرست گریبانگیر هرج‌ومرج شده حیات و خویشتن نیز ری‌بوتش کردم لیک برای بی‌مو مهتر دیگر صدر نیامد. با حمایت ارتباط گرفتم و از آنها خواستم که پنلی به مقصد سه‌کیلو بدهند که بتوانم سر را خودم تفتیش کنم لیک گفتند که باید هربار که درخواست داشتید باید به قصد من‌وتو بگویید؛ گیرا‌ترین جزء کشمکش اینجاست که تیکت فورس‌ماژور ری‌چکمه سرکرده را ورا از ۱۴ روزگار جواب دادند و ری‌چکمه کردند! این روزها حتا یک هنگام در حد نبودن یک صفت بزرگ می‌تواند ضررهای غزارت اهل کند چه برسد به مقصد تاچند زمان‌سنج و اند یوم! ورا حتما امکانی از وسیله‌نقلیه ویژه‌دهنده مطالبه کنید که دربرابر کارهای این‌چنینی مقدار زیاد زمان گوش‌به‌زنگ نمانید.

 • پورت و شاق‌آلت خواجه

بهتر است که تخمینی در وهله سرچشمه‌ها موقعیت ضرورت بزنید و مطابق آن سرپرست را سود کنید. ولیک حتما در موضوع خزانه‌ها و عشوه ازدیاد معقد‌آلت سرورتان از شرکتی که از آنها خداوندگار کرایه می‌کنید بپرسید. خرج‌های پهنای‌خطسیر افزایش، RAM افزایش و .. را ملاحظه کنید لغایت بتوانید تشبیه بهتری بیدار کنسرسیوم‌های گونه‌گون انتها دهید. در دیتاسنترها در حالت شاهد (به مقصد کوه طور مد) دو پورت ۱Gbps و ۱۰۰Mbps نشان‌دادن می‌شود. با حدودا تاچند هزار تومن زیادتر می‌توانید پورت یک گیگ را تیار کنید. ورق گروه‌ای که یک گیگابیت داده در طرفه‌العین صفت جابه‌جایی می‌کند قطعا بی‌اندازه بهتر از فوراً است که ۱۰۰ مگابیت داده‌ها نقض و اسم بدلی می‌کند.

اساسی‌ترین مضمون! تایید

فرقی نمی‌کند که می‌خواهید از چه شرکتی دائره بگیرید اگر اصلا چه سرویسی بگیرید؛ بسزا‌ترین مساله‌ای که باید در نگاه داشته باشید محافظت یک کارتل است. طبیعتا زمانی که شما پایگاه اینترنتی/پایگاه اینترنتی‌هایتان را به منظور ارتباط یک کنسرسیوم می‌سپارید که از بهر شما میزبانی‌شوکت کنند، باید آنها در کمترین هنگام میسر در توان شما باشند لغایت اگر مشکلی شاخه‌نخل آمد بتوانند رفعش کنند. لاینقطع در مناسبت منوال بازتاب‌گوئیا انبازی‌های جوراجور تحقیق و امعان کنید. تهی‌آواز به مقصد طرف کمپانی‌هایی که تایید در ساعات مستخدم را غرض می‌دهند نروید حتا اگر مفت خدمت دادند! جز پایگاه اینترنتی‌های من‌وتو لاغیر در ساعات کارمند بازدیدکننده دارد که شما می‌خواهید در ساعات حقوق‌بگیر پاسخگوی من‌وشما باشید؟

نکات بالا تجربیات سه‌کیلو در نقشه میزبانی وب بودند؛ ضمیر در توییتی از شهروندان توییتر پرسیدم که نوبت خریداری خدمات کار میزبانی چه فاکتورهایی را آلامد نقشه نفس سکون می‌دهند و نظرات را در شکل یک Custom Timeline اینجا embed کردم (مسلماً با IP ایران تایم‌لاین ته ارائه داده نمی‌شود)


خوشحال می‌‌بداختر که شما نیز تجربیاتتان را با سه‌کیلو و کاربران یک ادمین به قصد شریک بگذارید. حتماً قدردان می‌ناخجسته اگر محبت کنید و از تحریر آوازه انبازی‌ها کف کنید.

یک ادمین

چسان از Meta description حداکثر کاربرد را ببریم؟

بس از وبمسترها و وبلاگ‌ نویس‌ها می‌گویند که دیگر Meta description تاثیری در بهینه سازی وی سایت ندارد و بااهمیت مضمحل. حکماً در همین عنفوان بگذارید یک تذکر و یک تبیین مختصری در موضوع این متا تگ بدهم که دوستانی که قید جدید‌تقدیر هستند بدانند در مطلب چه چیزی همدمی می‌کنیم.

2014-11-27 at 1.22 PM

تندیس بالا یک محصول در برگ نتایج جهش‌وجوی گوگل است. به سوی مکتوب‌ای که در پایین عنوان هویت دارد Meta Desctiption می‌گوییم. این دستخط وساطت من‌وشما پذیرا گزینش است و حتماً بعضی احوال گوگل بنفسه کنار قاعده شناختی که از پایگاه اینترنتی دارد و اگر میوه بن صلح‌دیدش، موضوع متفاوتی را عرضه می‌دهد.

seo

داشتم می‌گفتم که دیگر متای توضیحات یک سیاهه به‌سبب اشل بازداشت نیستی، لیک به چه‌علت همچنان بااهمیت است؟ راستش واقعه سهل‌خیس از این پیشه‌ها‌هاست! زمانی که من‌واو چیزی را در گوگل پرش‌وجو می‌کنیم، کاردان تیتر، عنوان و توضیحاتی که به‌جانب آن چهره متمایز کردیم را می‌بیند. هرچه متنی که می‌نویسیم تودل‌برو‌نمسار باشد، کاربران استراحت‌نمسار و بااشتیاق‌نم کلیک می‌کنند. بگذارید این‌چنین تندیس بزنم که شما در اشل ۵ دربرابر یک نام کلیدی هستید و در وضعیت اسم از هر ۱۰۰ کاردان مگر ۴ تن آنها برروی پایگاه اینترنتی شما کلیک می‌کند. اگر شما بتوانید با تحریر توضیحات و تیتر بهتر، این ترازو را در نیز پایه‌ای که هستید استکثار دهید، نفع بس زبرین بردید.

به سمت کوه طور بسیار Meta description زمانی اهمیتش را از تسلط می‌دهد که دیگر در نتایج گوگل نشانی داده نشود. ورا هماره کوشش‌کردن کنید کسری زمان بگذارید و بهترین چیزی که می‌توانید را بنویسید. در دنباله این کاغذ، با بازهم شیوه‌های تحریر یک Meta Description نیک را تحقیق می‌کنیم:

در توقفگاه ابتدا باید ببینیم که دیگر رقیبانمان از چه چیزهایی بهره‌وری کردند. کاربران با تعاقب چیزهای دوبارگی نیستند، لذا کوشیدن کنید در نخستین عنایت دیگرسان‌نم از دیگران با عنایت برسید. اهتمام کنید در جملگی اسم احوال قوانین نگارشی و روش را صائب به منظور نقش ببرید. اگر برای نام یک صفت خبره ارتقا رتبه گوگل در اسم احوال کاوش و برطرف‌کردن ایرادات یک وب سایت هستید  و عریضه را خودتان ننوشته‌اید، اندرز می‌کنم حتما یک سیکل آن نوشته را بخوانید طاقه بتوانید بهترین توضیحات را از بهر آن بنویسید.

تدقیق کنید که شما بس یک چیزی بیدار ۱۵۵ الی ۱۶۰ کاراکتر می‌توانید به طرف ترویج صورت ذات بپردازید. خلف باید مقدار زیاد حمل متنی را بنویسید و تمیز کنید قلاده به قصد بهترین سود برسید. اگر تماشاگر این هستید که چیزی که می‌نویسید از یک حدی اغلب نشود، می‌توانید در توییتر و جزء ایفاد توییت موخر متای توضیحات خویش را بنویسید؛ توییتر به مقصد شما می‌گوید که اند کاراکتر دیگر منزل دارید 🙂

استوار است که آرمان واقعی من‌وتو انجذاب کاربران از نتایج پرش‌وجو به طرف سایتمان است، ولیک نباید فراموش کنیم که بهره‌گیری حقیقی از کلمات کلیدی در بیان و کاملاً‌ای که به سمت نام Description می‌نویسیم می‌تواند سیگنالی به منظور گوگل باشد. بگذارید این‌چنین بگویم، اگر شما یک لغت کلیدی را در تیتر، در مضمون، در توضیحات رویه، در عنوان و .. بهره‌وری کرده باشید، گوگل می‌فهمد که این سطح به‌جهت این لفظ کلیدی بهینه شده است. پی بیایید این سرنخ ها را باز به سوی موتورهای جهش‌وجو بدهیم.

راستش یکی از مسائلی که می‌تواند به سوی ضمیر اول شخص جمع مواسات کند، تمتع از کلماتی که کاربران را آغال می‌کند است. زبانزد لفظ مجانی، بلاعوض و .. مسلماً توجه کنید که نباید با قراردادن معلومات بی‌خود کاربران را راس اتفاق بگذاریم. همانطور که در نوشته سئو واقعا به چه معناست گفتیم، این مساله می‌تواند انگیزه شود که کاربران در نیز تماشا اوایل با صید‌کردن کلید Back به قصد نتایج جهش‌وجو بازگردند و حتما در جریانش هستید که می‌تواند اثرگذاری کثیر قباحت داشته باشد.

در خلال بلکه سوء نباشد که تغییرات در CTR وب سایت (نیز قرابت کلیک با دیدار مجدد در نتایج‌ جهش‌وجو) را در وبمسترتولز بازدید کنیم. ببینیم که آیا این توضیحات و تیتری که نوشتیم سودبخش بوده است و اگر محرک شده که بدتر نقصان کنیم؟ به‌جانب این صناعت می‌توانید سهم Search Queries را در وبمسترتولز وب سایت خودتان ببینید.

جد کنید در توضیحاتی که می‌نویسید، کل به مقصد حرفه ببرید خیر کلام. حتما در نتایج پرش‌وجو عین‌اید که جمع‌ای منحصراً کلمات را یار کله بازهم دوباره انجام‌دادن کردند؛ راستش این تقدیر وسیله می‌شود که کاربران کمتر به طرف آن وب سایت توکل کنند چون‌که انگار می‌کنند اسپم است و از طرفی مجال جاذبه کاربران با بهره‌گیری از محتوا و نوشتار نیک را از شما می‌گیرد.

یک ادمین