درس ادا تحقیقات مفاد با پرش‌وجوگر محتوای Ahrefs

این روزها بدیع ستاندن تاثیر مفاد تقریبا متفاوت محتمل شده است. کارتل‌هایی هستند که از کار نشان‌دادن محتوای راست در وبلاگ نفس توانسته‌اند به مقصد پیروزی‌های عزیز‌گیری تسلط واضح کنند. بهره‌مندی همین کمپانی‌ها وافی است که به قصد شما ثابت شود که باید استراتژی محتوای کنسرسیوم خویشتن را سلامت ببخشید ، فرض میکنم تتبع مقال محتوای همیشه سبز چیست؟ پوچ از مهر نباشه.

زایش فحوا در وبلاگ کارتل به قصد راء‌ی مرگ سخت‌ای معدوم، سرپرست ابهام کشت‌وکار وقتی متمایز می‌شود که بخواهید ثمر پول گذاری را به‌سوی محتوای نفس سنجش کنید. اگر می‌خواهید منفرد فرد محتوایی که زایش می‌کنید زیادترین و بهترین ولد را به‌جهت شما به سوی کادو بیاورد، باید بدانید در قضیه محتوای شما چه مباحثی زیادترین بازخورد را دارند و مخاطبان آن قرارداده‌شده عطش‌زده چه گونه معلومات و محتوایی هستند.

دقیقا همین فضا است که تحقیقات شغلی فحوا به طرف دردتان می‌خورد:

ahrefs-googleplus-cover

شناسایی پرش‌وجوگر محتوای Ahrefs

جست‌وجوگر محتوای Ahrefs از آن رسته از ابزارهایی است که هر کسی که در شالوده بازاریابی مضمون پرکاری می‌کند نمی‌تواند از آن صرفنظر کند. اگر بتوانید مطلب‌ها ارجمند پخش شده در وب را مرئی و شناخت کنید، آن‌زمان می‌توانید محتوایی حتا ارجمند‌نم از محتوای رقبای خویشتن زاییدن و صفت پراکنده کنید.

این دقیقا نیز اثربخش است که جهش‌وجوگر فحوا انتها می‌دهد – به قصد شما این فرصت را می‌دهد که بهترین و دلبر‌ترین فحوا در مطالب متفاوت را شناخت و پی‌جویی کنید.

آموزش جست‌وجوگر محتوای Ahrefs

کلمات کلیدی دلپسند نفس را در روبان جهش‌وجو تایپ کنید قلاده این افزار به مقصد کوه طور خودنویس لیستی از دلبر‌ترین صفحات وب نفع زمینه نیز کلمات کلیدی را در اجازه شما وضع دهد.

این صورت‌اسامی لغایت چه نصاب موثر است؟

ضلع زمینه توضیحات مسئول Ahrefs یعنی دیمیتری گاراسیمنکو این افزار وب را در واژه گوگل پرش‌وجو می‌کند، بدین‌سبب صورت این افزار می‌تواند تمام نیازهای شما را پاسخگو باشد. نکات ته به منظور شما اثر می‌دهد که چسان می‌توانید با این افزار تحقیقی شغلی به‌قصد محتوای نفس انتها دهید.

سابقه بدو: تحقیق ثمر بن مصنوع

با پرش‌وجوهایی شایع بدو کنید، نمونه:

 • بازاریابی فحوا
 • ترویج مفاد
 • استراتژی مفاد

و بعد بروید نشانی کلمات کلیدی متمرکزتر جور:

 • رابطه فحوا
 • بازتولید مفهوم
 • محتوای تصویری
 • محتوای حبیب

یک رمز کارکشته: پرش‌وجوگر محتوای Ahrefs از نیز اپراتورهای جهش‌وجوی راقیه گوگل بهره‌گیری می‌کند. اگر چهره Advanced Search کلیک کنید می‌توانید دانسته‌ها بیشتری در این وضع به مقصد تبانی بیاورید.

به مقصد کوه طور قبل‌لازم این دستگاه تمام فصل‌ها را حرف آغوش محور متوسط معیارهای مدنی رسته اسیر می‌کند – یعنی به طرف مقال‌هایی که اغلب از مجموع در گروه‌های مدنی به منظور شریک گذاشته شده‌اند تمییز بیشتری می‌دهد. منتها شما می‌توانید به قصد خاطرجمعی این سیاهه را سود زمینه معیارهایی داستان معیارهای پایین تبدیل دهید:

 • تقویم منتشر
 • مقدار سینه‌کش‌های ارجاعی
 • تعدید توییت‌ها
 • تعدید لایک‌های فیسبوک و…

هر چقدر خواستید می‌توانید با این فیلترها عمل کنید لغایت به مقصد فایده باب‌طبع نفس برسید. نیز‌کوه طور که گفتم صورت Ahrefs واقعا معظم است، بدان‌سبب با تفریح کردن با فیلترها بهیچوجه آن نمی‌توانید پیشبینی کنید که چه نتایجی انتظارتان را می‌کشد.

این سیاهه نیز برای شما شمایل پرتو می‌دهد از اینکه هر مقال در تور‌های جمعی چقدر بازخورد داشته. آن‌وقت می‌توانید با بهره‌جویی از این دانسته‌ها، استراتژی محتوای نفس را صحت ببخشید.

ضمیر اول‌شخص مفرد طبق‌معمول معاشر دارم صورت نتایج را به محور شمول‌های ارجاعی صافی کنم. چطور این صافی به قصد شما تمام لینک‌هایی را علامت می‌دهد که از منظر لینک ارج دارند سرپرست مقدور است در تور‌های جمعی نیک آشکار نشده باشند.

سابقه دوم: رقبای خویش را مداقه کنید

به مقصد گمان بابرکت رقبای شما فصل فرط را مصرف این می‌کنند که بفهمند چه محتوایی در مکذوب زمینه نظرشان بهتر کار می‌کند و زیادترین بازخورد را جاذبه می‌کند. خوشبختانه شما با این دستگاه به سمت بی‌نقشی می‌توانید تمام کارهای آنها را پایین مشاهده بگیرید و از آنها بیاموزید و بعد محتوای ذات را از آنها بهتر کنید.

به‌سبب این پیشه می‌توانید از اپراتور Site سود کنید لغایت بتوانید حبیب‌ترین محتوای هر انتها را ببینید. بعد با فیلترها ورزش کنید طاقه مواظب شوید محتوای آن سینه‌کش از کجا زیادتر حبیب شده است.

آموزش جست‌وجوگر محتوای Ahrefs

دیرینگی سوم: جهش‌وجوی ترندها

مقوله ترندها در جهش‌وجوگر محتوای Ahrefs جزئیات انفکاک شده فراوانی کاملی از مساله مناسبت دارایی‌تان با شما اثر می‌دهد. با نام تمثیل، ترندها به‌سوی لفظ کلیدی “وبلاگ نویسی” قید این‌سان است:

آموزش جست‌وجوگر محتوای Ahrefs

نوارهای خاکستری رنگ رد دهنده محتوایی است که دست‌کم در سه کانال همگانی ابداً طور تعاملی ربایش نکرده‌اند. نیز‌کوه طور که از صورت صدر می‌توانید فرض بزنید، بسیار محتوای وابسته به قصد وبلاگ نویسی در تور‌های مدنی به سمت کوه طور تخمینی اصلا ابداً دسته تعاملی را جاذبه نمی‌کند.

شما می‌توانید پهلو پایه این معلومات بدانید که چه رقم محتوایی زیادترین بازخورد را استحصال می‌کند و خودتان بازهم محتوایی زایش کنید که بتواند حبیب شود. بعد می‌توانید محتوای ذات را با تمام کسانی که نتوانسته‌اند در آن مشکل تعاملی انجذاب کنند داغ دهید.

یک جاده دیگر به‌جهت بازبینی ترندها این است که نتایج پرش‌وجوی ذات را بلندی ماخذ کتاب رویدادهای گذشته صافی کنید. از این مسلک می‌توانید ببینید که در ضلع‌بزرگ‌تر ۲۴ واحد زمان ماسلف، یک هفته اگر یک قمر پیش کدامیک متن زیادترین سروکار را ربایش کرده. این طریقه شدید خیر به‌قصد واضح کردن محتوای مدرن و تازه به‌قصد به سوی آبونه گذاری در گروه‌های جمعی است.

جاودانگی چهارم: تفحص لینک دهنده‌ها

اگر یکی از اهداف اساسی شما به منظور زایش مفهوم ستاندن لینک از وبلاگ‌های دیگر است، صافی دامن‌های ارجاعی می‌تواند زیاد برای دردتان بخورد:

آموزش جست‌وجوگر محتوای Ahrefs

صافی کردن صورت جهش‌وجوها به سوی سینه‌کش‌های ارجاعی به قصد شما عون می‌کند که بتوانید محتوایی که زیادترین لینک‌ها را جاذبه می‌کند بشناسید. از آنجایی که سیاهه‌های Ahrefs از هر عنایت تام است شما می‌توانید لینک‌های ارجاعی به‌خاطر هر قبیل متن را رسیدگی و دیدار کنید.

دیرینگی پنجم: نظم نوتیفیکیشن

به منظور هر پرش‌وجویی که با این وسایل انتها می‌دهید می‌توانید به مقصد خاطرجمعی اند کلیک در عوض خودتان نوتیفیکیشن مرتب‌کردن کنید. بعد از تنسیق نوتیفیکیشن، Ahrefs هر هنگام که محتوای جدیدی در سابقه مطلب زعم شما متفرق شد به سمت چهره اتوماتیک شما را از راه ایمیل خبره خواهد کرد.

آموزش جست‌وجوگر محتوای Ahrefs

استراتژی بازاریابی محتوای خویش را دگرگون کنید

ابزارهایی قرین جهش‌وجوگر محتوای Ahrefs به منظور ضمیر اول شخص جمع این وسع را می‌دهند که در موضوع سعی‌های نفس در سابقه بازاریابی فحوا به طرف استراتژی‌های بهتر و متکامل‌تازگی برسیم. به چه جهت باید علی‌العمیاء عمل به قصد فرآوری مضمون کنید و مرجو باشید محتوای شما دلارام شود، در ملتفت که می‌توانید با مانند این ابزارهایی سابقه‌های آتی خویشتن را با ایمنی دانا پیشبینی کنید و معبر ترقی را شاخه‌نخل سطح ذات مسطح کنید؟

آیا طاقه به سوی چگونگی از جهش‌وجوگر محتوای Ahrefs تمتع کرده‌اید؟ کدامیک یک از مختصه‌های این ادات از بینایی شما جاذب‌نم و مفیدتر بوده؟

آموزش انجام تحقیقات محتوا با جست‌وجوگر محتوای Ahrefs

وجوب تبدیل استراتژی بهینه سازی بغل کنه محمول مفاد

جواز ندهید کسی فرق شما را کلاه بگذارد. بهینه سازی سایت آنقدر بازهم انبوه زایل. یک قاعده کامل با ۴ شمه مهم به‌سبب ارتقا رتبه گوگل نفس دارد که هر آدم بخواهد کمپین‌های سئوی موفقی داشته باشد باید این ۴ پاره را برای صدق به سمت کردار بگیرد: مضمون، لینک‌ها، بهینه سازی در وب‌پایگاه اینترنتی و کانال‌های مدنی.

خطیر‌ترین پیشکار توفیق کمپین‌های بهینه سازی وی سایت چیزی نیستی به‌استثنای کنه!

کنه مشابه جهد‌های شما، به سوی مشکل مفهوم و منوال راندمان هم‌چشمی شما پیوستگی دارد. بسط یک استراتژی نیک برای تصور، آنالیز و دوره لزوم دارد.

seo-niche-analysis-featured-760x400

اگر همگان این موردها به‌جانب شما مشبع عدم، باید اهداف مختلفی به‌جهت بهینه سازی وی سایت در نگرش بگیرید. لاقید فیشکین قبلا در Moz این اهداف را به طور کامل و جامع مورد بررسی قرار داده، علی‌هذا ضمیر اول‌شخص مفرد در اینجا لاغیر با به هر حال‌ای از آنها دستور می‌کنم: بهینه سازی از بهر ازدحام صفت ناپخته، بهینه سازی سایت به‌علت فروش در دادوستد الکترونیک، بهینه سازی وی سایت به‌علت معرفت و برندینگ، بهینه سازی به‌جهت شغل پیش‌دستی و بازاریابی سرراست، بهینه سازی وی سایت به‌سبب تدبیر نام، و بهینه سازی وی سایت به‌علت گیرایی ایدئولوژیک.

شما باید ضلع بنیان اهدافی که دربرابر اشتغال‌وکار خویشتن معلوم کردید و همین‌کوه طور بار زمینه غور‌های مباین استراتژی مرحله نذری به‌علت مکذوب مضمون، سیاست‌های سئوی مناسبی را به‌جهت خودتان گزینش کنید.

از بهر اینکه بتوانید در باب مفهوم خجسته هم‌چشمی باشید، آغاز باید تحقیق کاملی در محل ورود این قضیه ادا دهید و در این مسیر از اجزای جمعی ارتقا رتبه گوگل کاربرد کنید: مطالعه بازارچه، کندوکاو رقبا، پرش‌وجوی کلمات کلیدی، مفهوم، لینک‌ها، بهینه سازی تو وب‌وب سایت، و گروه‌های جمعی.

مطالعه بازارچه و تحقیق رقبا

هماورد شما کیست؟ صنعتی که شما منظور دلتنگ‌اید چقدر ژرفا دارد؟

seo-niche-analysis5شما اصلاً مجال نباید یک کمپین بهینه سازی وی سایت را علی‌العمیاء ابتدا کنید، مرشد در مشابه کیفیت به‌هیچوجه نیز نباید کمپین رقبای خویشتن را عینا مسوده کنید. اعمال یک تمیز بازارگه در وسط رقبای‌تان به مقصد شما هم‌دستی می‌کند که بدانید دقیقا چه ارزش از محتوای آنها سروکار و آبونه گذاری همگانی ربایش می‌کند، چه قدر از استراتژی آنها با تملک لینک خاص یافته، آنها چقدر چهر متن مرکزیت دارند، چه عبارات کلیدی‌ای را تگ می‌کنند، و تکثر دانسته‌ها دیگر که با شما معاضد می‌کنند شمار بتوانید جاه آغاز را ضبط کنید.

باید یک وزن دیگر پیله کنم: از کپیه کردن استراتژی رقبای خویش گسیخته استنکاف کنید. شما نمی‌دانید که گوگل با یک لینک اختصاصی اگر بخشی از یک مفاد دقیقا به چه‌نحو مشاجره (لفظی) می‌کند، به‌غیر اینکه واقعا در بهینه سازی سایت کارشناس باشید. مسوده کردن استراتژی رقبا می‌تواند به سوی غرامت‌های بهینه سازی تکمیل شود. اگر به سوی به‌ازا مسوده کردن از دیگران، از استراتژی خودتان و طرز‌های مطلب تصویب گوگل تمتع کنید گشوده باز می‌توانید رقبای ذات را ناکامی دهید. این اثر مواسات می‌کند که با ساخت موثری خصوص وبلاگ خویشتن را قفا کنید و رقبای ذات را ناکامی دهید. قید جدید در این شکل دیگر هر لمحه دلواپس این نیز نیستید که سرباز بادافره‌های الگوریتم‌های پاندا اگر پنگوئن فراغت بگیرید.

مسلماً می‌دانم که نثار از تغییرات بابا در الگوریتم‌ها، استراتژی‌های سئوای که پاره‌ای‌ها انگار می‌کردند استراتژی‌های بخشش هستند را بدون ثمن و به منظور ناخوشی لئیم می‌کند. مساله اینجاست که فدایی از استراتژی‌های سئوای که بعضی‌ها تفکر می‌کنند استراتژی‌های نیک و اثبات شده‌ای هستند، تاآن زمان حتی تسجیل شده نیستند و تا اینکه گاهی ناجور استراتژی‌های معیار خن اسیر می‌شوند.

بدبختانه این اعتقاد در موضوع شماری از استراتژی‌های SEO جمله‌بست شده است که بیشترین‌ها سگالش می‌کنند این استراتژی‌ها کاملا سودبخش و بدون تزاحم هستند مرشد وقتی در راهنمای گوگل به طرف امعان نظارت کنید بیدار می‌شوید که این استراتژی‌ها به سوی ابداً منوال تسجیل شده نیستند. یک انموذج از همین استراتژی‌ها، چرغ‌های لینک (Link Wheels) اعتبار دارد که اگر نیک کاوش کنید می‌بینید که این استراتژی از جنبه گوگل غیرقانونی است. اگر بسیار از زمین تسلط به قصد ذیل این استراتژی بشوید صورت‌پذیر است میانجیگری‌کردن الگوریتم پنگوئن خسارت شوید. یک طریقه در این شالوده نفس دارد که باید لاینقطع به قصد یادتان باشد: اگر دارید که یک لینک ارزشی به سوی محتوای شما جمع می‌کند اگر خیر و مگر برای ضمیر ارتقا رتبه گوگل می‌خواهید آن را افزایش کنید، بهتر است اصلا آن لینک را نگیرید.

جهش‌وجوی کلمات کلیدی

رقبای خویشتن به‌خاطر ربایش ازدحام از چه کلمات کلیدی‌ای استعمال می‌کنند؟

شناخته کردن کلمات کلیدی زیبنده یکی از عمده‌ترین جاودانگی‌ها در یک کمپین بهینه سازی سایت به منظور سیاهه می‌آید. کلمات کلیدی قایمه فقرات ارتقا رتبه گوگل هستند و استراتژی شما را دلالت می‌کنند – شما باید رقبای نفس را محل ورود تحقیق وضع دهید و ببینید که آنها چسان از عبارات کلیدی تمتع می‌کنند. شما خیر عزب باید بهینه سازی داخل وب‌وب سایت رقبای خویش و روش بهره‌وری آنها از عبارات کلیدی را محل ورود تحقیق و ملاحظه روش دهید، حرف ایضاً باید بتوانید نظارت کنید و ببینید که این عبارات کلیدی چقدر جهش‌وجو می‌شوند و چقدر می‌توانند به‌جهت شما راه‌بندان ابداع کنند. وقتی عاقبت یک صورت‌اسامی از کلمات کلیدی نیکو پیش‌بینی کردید، می‌توانید یک برآورد فحوا کامل کنید و بعد مطالب بموقع از بهر محتوای خویشتن را برگزیدن کنید.

مفهوم

رقبای خویشتن چقدر مفهوم توالد می‌کنند؟

مساله این زایل که محتوایی زایش کنید که مسافت‌زیاد باشد، اگر از نگرش خودتان عقیده‌های جالبی داشته باشد. خطیر این است که محتوایی توالد کنید که ملیح باشد به طرف طوری که بازدیدکننده‌ها به منظور دم کردن آن فحوا ارج بدهند و همنشین داشته باشند آن مضمون را با دوستان خودشان به منظور انبازی بگذارند و دوستان آنها بازهم آن مضمون را با دوستان خودشان به سوی آبونه بگذارند.

تهی فرد محتوای کم‌توان فاعل را به سمت شریک نمی‌گذارد. به مقصد شریک گذاری محتوای شما در تور‌های جمعی را در واژه نیرومندی مدنی می‌گویند و این استوارسازی همگانی می‌تواند قپان سروکار با محتوای شما را در مجازات دید‌گیری تکثیر بدهد (در موضوع انبازی گذاری فحوا در تور‌های جمعی در استمرار همین نوشته اغلب شرح‌دادن خواهم عربده). به مقصد همین طبع ضروری است که تحقیق کنید مادام بدانید رقبای شما چقدر متن توالد می‌کنند و کدامیک قطعه از محتوای پدیدآوری شده میانجیگری‌کردن آنها افزون از عموماً کامکار است. غرض میکنم بازاریابی محتوا یا لینک بیلدینگ؟  وجه باز پژوهش کنید.

 • در هر گفتار قید تاکی لغت می‌نویسند؟
 • بسیار مقاله‌ها آنها به سوی کوه طور معدل معادل کلام دارد؟
 • هر هفته تا چه‌وقت فصل در وبلاگ‌شکوه صفت پراکنده می‌کنند؟
 • هر جمیل اندک فصل در وبلاگ‌شکوه متفرق می‌کنند؟
 • در گفتار‌های خودشان به چه‌نحو از کلمات و عبارات کلیدی بهره‌جویی می‌کنند؟

با آنالیز کردن ۵ طاقه ۱۰ حریف برترتان و آماده یک شرح با این داده‌ها، دیگر آماده به سوی داده‌ها مناسبی هستید که با آن می‌توانید با هم‌چشمی‌کردن با رقبای نفس بپردازید.

لینک‌ها

کدامیک یک از رقبای ضمیر غرامت شده‌اند؟ آیا آنها لینک‌های قباحت در مدرک خویشتن دارند؟

seo-niche-analysis4لینک‌ها دیگر الگو سابق محک قطعی توفیق در بهینه سازی سایت نیستند، وصی همچنان به سمت نام یکی از مبحث‌های خطیر کمپین‌های SEO به سوی توان خویش دایم بازمانده‌اند. با همین یاد باید تصدیق لینک‌های رقبای ذات را وهله تعمق موشکافانه ثبات دهید. با این‌طور تحقیقی بر ۱۰ هم‌چشم اعلی خودتان، می‌توانید بدانید کدامیک لینک‌ها در گوگل زیادترین و بهترین نتایج را در عوض این وب‌وب سایت‌ها به سوی سوغات آورده‌اند.

مسلماً منبسط بایسته است که توجه‌تان به قصد غرامت‌ها باشد: از دیپلم لینک‌های رقبای خویش به طرف دیباچه یک استراتژی بهینه سازی سایت در عوض خودتان رونوشت نکنید. شما می‌توانید از تصدیق لینک‌های وب‌وب سایت‌های هم‌چشم خودتان مواسات بگیرید و برای تعاقب وب‌وب سایت‌هایی بروید که زیادترین نرخ و وضع را حائز هستند و این کارزار از لحاظ گوگل کاملا معیار و مرافقت شده هست. با مرکزیت کردن صورت وب‌پایگاه اینترنتی‌های باکیفیت در نقشه جدیت وب‌پایگاه اینترنتی خودتان و وب‌پایگاه اینترنتی‌هایی که از لحاظ گوگل بااعتبار لحاظ می‌شوند، می‌توانید کره پیشی را از رقبای ذات بربایید.

یادتان باشد که استراتژی‌های حرفه لینک در هر موضوعی متباین است. دقیقا به سوی همین علت است که تحقیق کردن در مطلب قضایا گوناگون و پیدایش استحاله در استراتژی SEO صدر مناط سوژه فاحش پراهمیت است. این فعل خیر عزب چهر استراتژی احراز لینک شما اثرگذاری می‌گذارد، لابل رخساره پرش‌وجوی کلمات کلیدی نیز تاثیرگذار است. هر موضوعی اصطلاحات تخصصی مخصوص به سوی بنفسه را دارد و این وجه شیوه جهش‌وجوی کاربران در وضع آن قرارداده‌شده کاراشدن شگرفی دارد. اگر تمام سعی ذات را چهر این تحقیق بگذارید، می‌توانید کمپین سئوی کارآمدی تاسیس کنید که جمله نتایج دلپسند شما را در تصرف شما رانده‌وو دهد.

ارتقا رتبه گوگل اندر وب‌پایگاه اینترنتی

رقبای ضمیر اول‌شخص مفرد چگونه از بهینه سازی سایت اندرون وب‌پایگاه اینترنتی خویش بهره‌وری می‌کنند؟

seo-niche-analysis3این بازهم یکی دیگر از حالات مهمی است که روی گوهر وضع‌شده و همین‌کوه طور عبارات و کلمات کلیدی می‌تواند متباین باشد. به سمت اسم تصویر در یک مبحث جستار گویی دربایست باشد از کلمات کلیدی تخصصی به قصد متحد اسم هم‌معنی‌ها و متضادهای این کلمات کلیدی استعمال شود، در کنونی که یک مشکل دیگر محتمل است با کاربرد از کلمات کلیدی کاملا آسان و متفاوت غامض تهی‌دست باشد.

کلیدی‌ترین جاودانگی در این دفعه از تحقیق این است که موردها تحت را در زمینه ۱۰ معارض اولی خویش آگاهی کنید:

 • رقبای شما با عبارات کلیدی اندرون وب‌پایگاه اینترنتی خویشتن چه هنر جنگ می‌کنند؟
 • چسان از این عبارات در تگ تایتل بهره‌جویی می‌کنند؟
 • چگونه از این عبارات در توضیحات متا بهره‌گیری می‌کنند؟
 • چگونه از این عبارات در کلمات کلیدی متا بهره‌گیری می‌کنند؟ (خیر! گوگل کلمات کلیدی متا را در رنکینگ به قصد سیاهه نمی‌آورد. مرشد در وهله برابر-صورت کردن نتایج پرش‌وجو، کلمات کلیدی متا را بازهم باب تحقیق وعده‌گاه می‌دهد.)
 • این عبارات کلیدی را به چه‌نحو در متن با کسب می‌برند؟
 • نوبتی کار انجام‌دادن سود از عبارات کلیدی در وب‌پایگاه اینترنتی‌های حریف چقدر است؟ (یادتان باشد که قصد خویش در اینجا توالی عبارات کلیدی از نگرش مراوده است، لا انباشتگی. اگر غالب از اقلیم از کلمات کلیدی دوبارگی سود کنید می‌توانید سرباز غرامت الگوریتم پاندا شوید.)

تا اینکه استراتژی تو وب‌وب سایت و کلمات کلیدی نیز اسم قفل به طرف باب می‌تواند نااستوار باشد. بدین‌سبب پراهمیت است که به سوی امعان‌نظر تفحص کنید و ببینید رقبای شما چسان از کلمات و عبارات کلیدی نهاد وب‌پایگاه اینترنتی نفس بهره‌وری می‌کنند.

گروه‌های همگانی

چگونه می‌توانم دسترسی جمعی محتوای خویش را نیرومندی کنم؟

seo-niche-analysis2در دوازده ماه)‌های آخرین در موقع تور‌های جمعی معلومات غلط وفور پخش شده است. گنج این معلومات خطیئه به‌حدی وافر وجود که مت کاتس سال گذشته توضیح داد که سیگنال‌های جمعی فیسبوک و توییتر بخشی از الگوریتم‌های رنکینگ مکینه پرش‌وجوی گوگل نیستند.

دنبال اگر این‌طور است، لیاقت تور‌های مدنی در کجاست؟ شایستگی تور‌های جمعی در تکوین پشتگرمی و تنخواه با گوگل از سبیل عرضه متن برای مخاطبان حقیقی است. با سفل کاوش آرام بخشیدن جدیت‌های رقبای خویش در کانال‌های مدنی ، می‌توانید بفهمید که چه مورادی در ساختگی زمینه گفتگو شما سوزنده است و در مولود فیروزمندی و سرمایه بیشتری به قصد ندیمه می‌آورد.

 • چه کسی بسیار از عموماً متن را بازنشر می‌کند؟ این ضابطه با شما عون می‌کند که بدانید در آن وضع‌شده مخصوص چه کسانی در شبکه‌های اجتماعی اثر کلیدی را حیله می‌کنند و برای شهرت افراد اثرگذار مشهور می‌شوند. پس می‌توانید با به سوی انبازی گذاری محتوای نفس با این افراد اثرگذار، مداقه انها را به سوی محتوای خودتان بردن کنید.
 • چه رقم محتوایی افزون از تمام به سوی آبونه گذاشته می‌شود؟
 • چه روش محتوایی در آشکار ۴ کانال مدنی رئیس جهان یعنی فیسبوک، توییتر، گوگل زیرانداز و لینکداین زیادترین مهرماه سروکار را به طرف ناحیه ذات جاذبه می‌کند؟ (سروکار‌هایی کفو لایک و بازنشر فحوا.)
 • چه زمانی متن زیاد از هر هنگام دیگری لایک اگر بازنشر می‌شود؟
 • مفهوم به‌چه‌طریق به سوی شریک گذاشته می‌شود؟
 • به چه‌علت یک صنف مختص از مفهوم بسیار از هر رقم محتوای دیگری لایک و بازنشر می‌شود؟

بی تبدیل استراتژی SEO ثمره ماخذ فقره، شما یک شکست‌خورده هستید

هر جهش‌وجویی در گوگل به سوی تعداد ذات کلمات کلیدی می‌تواند مغایر باشد، از به منظور موضوع منتقل‌کردن کلمات ساده و تجمع خفه تحفه بهره‌گیری از کلمات اسم هم‌معنی اگر مخالف. با اعمال تحقیقات موشکافانه در وضع محمول مقصود محتوای نفس، شما می‌توانید استراتژی سئوی نفس را صدر بن مساله تحول دهید. خصوصی سازی و خلق تبدیل در استراتژی بهینه سازی پا مهمی است زیرا دیگر استراتژی‌های کلیشه‌ای بهینه سازی راه‌گشا نیستند. پرش‌وجو در ۵ ساج سپری با بود الگوریتم‌های برابر طبقه‌ای گوگل، مبهم شده است. دیگر به طرف بی‌نقشی ماضی نابود که بسی سلامت مگر فرض باشد بی تحقیق مساوی سخن کلیدی گلچین کنید، محتوای خویشتن را خلق کنید، وب‌پایگاه اینترنتی نفس را در تعدادی دایرکتوری کتابت کنید و بعد تعالی کنید.

پرش‌وجو اینک یکی از منبع‌ها سرپرست فروش به‌جانب غزارت از کارتل‌ها است. اکنون دیگر لاغیر از حرفه ارتکاب تحقیقات فراگیر و درست در وضع رقبا و تعویض استراتژی SEO به سوی صورت موردنظر و روی محور مصنوع فحوا است که می‌توانید کامروا شوید. اگر از نیز ابتدای طریقت مخاطبان مقصد نفس و تعقید‌های مصنوع محتوای خویشتن را آگاهی نکنید، مشکلات لبالب خرج‌ای به‌سبب شما و برندتان به منظور کارآیی خواهد آمد.

اگر هنوز پیشه‌ها نفس را عقیده ندارید به سمت این یکسره تدقیق کنید: بیهوده فرد تحفه به سمت وضع با قفا کردن لینک‌های یک وب‌پایگاه اینترنتی در طرح استوانه‌کشی، کامروا به سوی بیع آنلاین پیتزا نشده است.

لزوم تغییر استراتژی سئو بر اساس موضوع محتوا

۷نکته ی پدیدآوری مفاد به منظور دادوستد های پست

از عهد عنفوان دادوستد های الکترونیکی طبق‌معمول کنسرسیوم های حقیر اتصال به طرف اجابت روش های بازاریابی و پدیدآوری مفاد کندتر بوده است در صورتی که سودا های منبسط خیس به‌سبب حاصل گیری سریعتر روش های طری را به سوی آسایش می پذیرفتند. امروزه با مراقبت به سمت تاثیر و سعه SEO و جدال بهینه سازی پایگاه اینترنتی ، […]

منشور ۷نکته ی تولید محتوا برای تجارت های کوچک نخستین بنه در سئو 724 – آموزش سئو و بهینه سازی سایت مرئی شد.

سئو 724 – آموزش سئو و بهینه سازی سایت

بازاریابی از طریق محتوا یا تولید و پخش محتوای اسپم؟

بازاریابی محتوا یا content marketing

بازاریابی (از طریق) محتوا یا Content Marketing ، همونطور که از اسمش معلومه، به معنی جذب مشتری و بازار به واسطه محتواست.یعنی شما طوری محتوا تولید کنید، که علاوه بر مفید بودن، منجر به افزایش فروش شما بشه. کلا، هر گونه تولید محتوا، خواسته یا ناخواسته، به صورت غیر مستقیم، یک content marketing هست(حداقل از نوع بی برنامش) .البته هیچ وقت، بازاریابی از طریق محتوا، به واسطه دروغ، و اطلاعات غلط، آینده خوشی نخواهد داشت و فقط منجر به سلب اعتماد مشتریان میشه.

بحث Content Marketing ، چیزی نیست که برای گوگل، قابل درک باشه.اما شما می تونید با استفاده از بازاریابی از طریق محتوا، علاوه بر خوشحال کردن گوگل، به خاطر تولید محتوای خوب، مشتری جذب کنید.این یکی از بهترین و سالم ترین شیوه های جذب مشتری و در عین حال، بهینه سازی در موتور های جستجو است. بازاریابی از طریق محتوا، در حقیقت، زیر مجموعه یکی از سه قطب سئوست.(محتوا – بک لینک – On Page Seo) و میشه اون رو در زیر مجموعه برندینگ هم قرار داد.

بازاریابی از طریق محتوا، قبل از هر چیز، به خلاقیت در ارائه مطلب شما نیاز داره، یعنی به شکلی نامحسوس، علاوه بر رعایت اصول اخلاقی و پرهیز از دروغ و اطلاعات غلط، خواننده رو به خرید محصول یا دریافت خدمات ، تشویق کنید.به چند شیوه غلط  Content Marketing توجه کنید:

۱- کپی پیست و ویرایش چندین مطلب و درج لینک و معرفی محصول(یا خدمات) فروشی

۲- درج کلی عکس و نوشته چشمک زن برای راغب کردن کاربر به خرید و دو خط توضیح و راهنما!

۳- درج محتوای کلیشه ای که کاربر با یه نگاه، متوجه میشه شما قصد قالب کردن محصول خودتون رو دارید!

۴- درج محتوای صفحه ای که به عنوان بازاریابی محتوا، در نظر گرفتید، در انجمن ها به قصد لینک بیلدینگ! کاربر با یه نگاه متوجه میشه، قصد شما لینک بیلدینگ هست.لذا نه محتوا رو میخونه نه وارد لینک میشه!

 

مورد چهارم رو به وفور در انجمن ها می تونید ببینید.به خصوص سایت های تازه تاسیس که در حوزه طراحی سایت فعالیت می کنند، این کار رو به تقلید، یا از روی خلاقیت خودشون(!) انجام میدن.مورد شماره چهار، از نظر کسانی که این کار رو می کنن، ممکنه به قصد بازاریابی از طریق محتوا نباشه و فقط به قصد خوشحال کردن گوگل با ایجاد بک لینک خودشون در اون انجمن ها باشه.این افراد، content marketing رو با لینک بیلدینگ اشتباه می گیرند و فکر می کنند، لینک بیلدینگ، بخشی از content marketing هست.

کل تعریف بسیاری از افراد نا آگاه در حوزه سئو درباره بازاریابی محتوایی، این هست:

که محتوای خوب تولید کنند و در اون، به تجارت خودشون، مستقیم یا غیر مستقیم اشاره کنن و مطالبشون رو در فروم ها به همراه لینک با کلمه ای که میخوان، توی گوگل رتبه بگیرن، پخش کنند!

پس بازاریابی محتوا دقیقا چه چیزی هست؟

۱- شروع یک برنامه درست بازاریابی محتوا، باید از طرح تجاری آغاز یشه.طرح تجاری یا Business Plan، پایه هر تجارتی در هر حوزه ای است و نباید بدون داشتن طرح تجاری شروع، به بازاریابی محتوایی کنید.

۲- بررسی کنید که در حال حاضر چه کسانی مشتری شما هستند (مشتریان فعلی) و چطور می تونید، علاوه بر حفظ کردنشون، اونها رو واقف کنید تا بیشتر از خدمات شما استفاده کنند یا شما رو به دیگران معرفی کنند.در حقیقت، بخشی از بازاریابی محتوایی شما باید، برای ریفرش و تلنگری به مشتریان فعلی شما و یادواری نام شما به عنوان یک فروشنده یا ارائه دهنده خدمات در ذهن اونها باشه.در حالت پیش فرض، ممکنه مشتریان فعلی، شما رو فراموش کنند.پس حفظشون کنید!

۳- دور انداز و آینده محصولات و خدمات شما! به این فکر کنید، که بازاریابی فعلی شما، آسیبی به محصولات و خدماتی که در آینده ارائه خواهید کرد وارد نمی کنه.چیزی ننویسید که بعدا مجبور شید، حرفتون رو عوض کنید.بلکه طوری بنویسید که ذهن مخاطب، برای محصولات آینده شما، آماده بشه.(این که میگم بنویسید یا ننویسید، به هیچ وجه منظورم تجاری نوشتن و فقط به قصد پول نوشتن نیست.رعایت اخلاق، مطلب مفید و تازه و به دور از دروغ و سانسور، اولین اصل Content Marketing هست.مخاطبان دیگه هوشمند تر از اون هستند که با مخفی کاری محتوایی شما، گوگل بخورند!)

۴- میزان رقابت! این اصل فقط مربوط به بازاریابی از طریق محتوا نیست و در هر فرایندی از هر کسب و کاری (انتخاب کلمات کلیدی،سئو،برندینگ،تجارت های فیزیکی و …) ، حاکم هست و من همیشه در سئوروز روی این موضوع تاکید دارم.به این فکر کنید که برای چه میزان رقابتی قصد دارید، Content Marketing کنید؟ چند رقیب با چه قدرتی دارید؟رقبای شما چقدر در بازاریابی از طریق محتوا قدرتمند هست؟از نظر بقیه شاخص ها چطور؟ نکنه بدون بررسی میزان رقابت، قصد دارید یه بازاریابی محتوا بدون توجه به رقابت انجام بدید؟بدون توجه به اینکه اصلا، Content Marketing شما جایی دیده میشه یا نه؟!!

۵- قدرت فعلی شما! خیلی ها تصور می کنن، یه سایت تاسیس کنن یا بیان داخل سایت خودشون، حتی به بهترین و استاندارد ترین شکل، بازاریابی محتوا انجام بدن، موفقیت در پیش روشون هست! اصلا اینطوری نیست.اگر شما داخل سایتتون به content marketing بپردازید، چه کسی شما رو می بینه؟ اصلا این همه زحمت و بازاریابی محتوایی شما، جایی دیده میشه؟ کجا دقیقا؟ با جستجوی عبارت های مرتبط در گوگل؟ داخل ایمیل ها یا بنر های تبلیغاتی؟ وقتی بدون در نظر گرفتن قدرت خودتون، اقدام به Content Marketing می کنید، انگار دور خودتون چرخیدید! بازاریابی محتوایی قبل از هر چیز، نیاز به چشم داره.چشمانی که محتوای شما رو ببیند! برای جذب این چشم ها، چه برنامه ای دارید؟ سایت های قدرتمند از نظر رتبه گوگل و برند های قوی و معروف، علاوه بر اینکه، مخاطبان زیادی، دارند و روزانه چشمان جدید(کاربر جدید) و چشمان تکراری(کاربران ثابت) مطالب اونها رو می بینند، باز هم، برای جذب مخاطب بیشتر، دست به دامان روش های مختلف تبلیغات میشن.حالا فرض کنید، سایتی که نه رتبه گوگل خوبی داره، نه کاربران ثابت، نه تبلیغات، اقدام به بازاریابی از طریق محتوا کنه.فکر می کنید، اون شخص/شرکت، بعدا، از هر چی، گوگل و مشتری و درآمد اینترنتی و تولید محتوا، خسته و ناامید نخواهد شد؟!!

۶- خودتون رو جای مشتری بذارید و تصمیم بگیرید.به عنوان یه کاربر به محتوی خودتون نگاه کنید.چقدر احتمال داره خرید کنید و تبدیل به مشتری بشید؟آیا به درستی مراحل تبدیل کاربر به مشتری رو طی می کنید؟بهینه سازی نرخ تبدیل، در محتوای شما، مورد توجه قرار گرفته؟نکنه طوری، مطلب نوشتید که خودون هم حوصله خوندن ندارید و اصلا جذبتون نمی کنه؟

 

۷- اگر بعد از تولید محتوا، احساس خستگی شدید نکردید، و خیلی راحت انجام شد، به کارتون شک کنید.همین الان که من در حال نوشتن این مطلب هستم با اینکه، این پست، یک Content Marketing نیست، احساس خستگی شدیدی دارم و شاید دو ساعتی وقتم رو گرفت.شاید فکر کنید، این مطلب، اونقدر هم زیاد نیست که دو ساعت وقت گیر باشه(با فرض تایپ تند). اما فکری که قبل از نوشتن و در حین نوشتن می کنید، فرایند تولید محتوا رو طولانی می کنه.هر چقدر هم، کپی پیست نکرده باشید (که من از مخالفان سر سخت کپی پیست یا تجمیع مطالب هستم)، بعد از اتمام نوشتن، احساس خستگی خیلی خیلی بیشتری خواهید کرد که برای شما بهتره!

 

۸-بعضی موضوعات، رو نمیشه با محتوا، بازاریابی کرد! برای مثال، فروش ساعت دیواری، فروش شارژ ، سایت های تفریحی ، سایت های فیلم و آهنگ، اصلا با بازاریابی از طریق محتوا آبشون توی یه جوب نمیره!(توجه کنید بازاریابی محتوایی.نه خود محتوا) شما چه محتوایی میخواید برای این موضوعات تولید کنید که منجر به جلب مشتری بشه؟برای خیلی موضوعات، اصلا بازاریابی از طریق محتوا(نه تولید محتوا) نتیجه نمیده یا دست کم، زحمتش به سودش نمی ارزه.حقیقت ها رو بپذیرید و همه چیز رو در یک چهارچوب قرار ندید گوگل رو پرستش نکنید!(پرستش گوگل رو بخونید).

 

برای نشون دادن و انتشار محتوای خودتون به قصد فروش، نیاز به ابزار های مثل زیر دارید!به خصوص، اگر، بازدید کننده چندانی ندارید:

۱- انتشار عکس و تصویر و اینفوگرافیک در سایت های اشتراک عکس و شبکه های اجتماعی مثل پینترست، اینستاگرام و … .

۲- انتشار فیلم و ویدئو در سایت های اشتراک ویدئو مثل یوتیوب، آپارات، دیلی موشن و …

نکته :فراموش نکنید، داریم درباره بازاریابی صحبت می کنیم.پس اولین اصل استفاده از شبکه های اجتماعی، کاربران هستند.باید کاربران شما رو ببینند.اینجا SMM مهم هست.نه SMO.اگر صفحه رسمی دارید، باید مخاطبان و طرفداران و دنبال کنندگان صفحتون زیاد باشه.اگر نیست، باید در صفحاتی، خودتون رو معرفی کنید، که علاوه بر مرتبط بودن، کاربران زیادی داشته باشن.بعضی از شبکه های اجتماعی مثل یوتیوب و پینترست، ازونجا که مبتنی بر سرچ داخلی هستند و صفحات مرتبط، همیشه در گوشه و کنار نمایش داده میشه، جای خیلی خوبی برای معرفی هستند.از این سایت ها، بدون نیاز به لایک و جذب طرفدار، خود به خود، به سمت محتوای شما، بازدید کننده هدفمند ارسال میشه.

۳- تبلیغات سالم ایمیلی، بنری و … در سایت های مرتبط.

۴-معرفی محتوای تولید شده در انجمن ها و تالار های گفتگوی مرتبط در موضوعات مرتبط.(همونطور که بالاتر گفتم، با جمله های کلیشه ای و لینک بیلدینگ بی حساب، کاربران رو دفع نکنید).به قصد معرفی محصول و خدمات یا ارائه مطلب مفید، خودتون رو معرفی کنید.نه اینکه تاپیک بزنید و کتابی مطلبتونو کپی کنید و لینک بدید.نه اینکه برید پست یه سال پیش یه نفر که به موضوع شما شبیهه رو جواب بدید! اون شخص بدون شک الان دیگه به جواب نیاز نداره.واقعا به قصد معرفی مطلب مفید اقدام کنید.نه به قصد سئو و لینک بیلدینگ. اگر هم احتمال میدید، از اون تالار گفتگو، هیچ مشتری نمیاد و بازدید کننده هدفمندی نداره، وقتتون رو در اون تالار گفتگو هدر ندید.مورد ۴ رو می تونید صرف نظر کنید! چون خیلی اوقات، به جای استفاده درست، تبدیل به اسپم کردن فروم ها میشه!

نتیجه بازاریابی از طریق محتوا:

۱- افزایش و حفظ مشتریان و کسب درامد بیشتر

۱-افزایش نرخ تبدیل (Customer Rate)

۳-کاهش نرخ دفع کاربر یا Bounce Rate

۴-پخش نام و برند شما در فضای اینترنت (برندینگ)

۵-افزایش قدرت سئوی سایت (تولید محتوای مفید و دریافت بک لینک های طبیعی)

image_pdf

سئو روز