آیت الله خامنه ای دستور تجهیز و تقویت کامل پدافند هوایی ارتش ایران را

آیت الله خامنه ای دستور تجهیز و تقویت کامل پدافند هوایی ارتش ایران را

آیت الله خامنه ای دستور تجهیز و تقویت کامل پدافند هوایی ارتش ایران را

فوری اسرائیل انبار موشــ کهای بالســ تیک ایران را بــ مباران هوایی کرد

فوری اسرائیل انبار موشــ کهای بالســ تیک ایران را بــ مباران هوایی کرد

فوری اسرائیل انبار موشــ کهای بالســ تیک ایران را بــ مباران هوایی کرد

اخــ طار تند جواد ظریف به ترامپ آمریکا را مانند متجـ ــاوزین دیگر شکـس

اخــ طار تند جواد ظریف به ترامپ آمریکا را مانند متجـ ــاوزین دیگر شکـس

اخــ طار تند جواد ظریف به ترامپ آمریکا را مانند متجـ ــاوزین دیگر شکـس