الگوریتم حمام – الگوریتم تازه گوگل

اولاد صحنه ی نتایج نیک گوگل به سوی کنیه کاردان گوگل قطعا دست کنون با تعجیل و امعان گوگل اساس عبد اید. استفسار حقیقی این است که گوگل چطور به مقصد این تعجیل مولود ی نکته‌بین و موقعیت چشم اسم شنونده را در مجموع ی عرصه ها در غلبه وی می گذارد ؟ مقتدا واقعی خودرو جستجوی گوگل […]

مسطور الگوریتم کبوتر – الگوریتم جدید گوگل آغازین میخانه در سئو 724 – آموزش سئو و بهینه سازی سایت پیدا شد.

سئو 724 – آموزش سئو و بهینه سازی سایت

الگوریتم پنگوئن گوگل از ۹۱ تحفه ۹۴ | Penguin Update 2015

آپدیت الگوریتم پنگوئن گوگل

 

این ورق، مخصوص الگوریتم پنگوئن گوگل و به طرف زمان رسانی های آن است که به مقصد کوه طور باری توضیح شده و پیوسته با بازگشت برای همین سطح می توانید از اپدیت های خطیر(لا کلاً آپدیت ها) الگوریتم پنگوئن گوگل با روایت شوید.

محتوای این سطح از مادون مقدمه می شود و انتهایی آپدیت ها در بالای سطح آرام می گیرند.همانطور که در شغل الگوریتم های گوگل و خودرو های استفسار فرموده شد، آپدیت ها افزون صدر اینکه دارای لغزش هستند، محتمل است با درنگ یک روزه تحفه تعدادی ساله به سوی جمله ها و وب پایگاه اینترنتی های عجم برسند.این‌چنین به مقصد زمان رسانی ها به منظور کوه طور پیشفرض، حاوی حل بازخواست های تجویز پیشیین و سلامت و بسط دستور سابق به مقصد گاه رسانی هستند.

الگوریتم پنگوئن گوگل، بلند نام ترین و غوغایی ترین الگوریتم گوگل است که هماره شمارش صحیفه سئوکارانی که به سمت مشهور های پیشیین نفس آیین کرده اند را به سمت باز می ریزد(با خصوص سئوکاران کلاه تاریک و کلاه خاکستری رنگ).گوگل دیگر تقریبا هر نهار الگوریتم های ذات را استحاله می دهد(منقطع از مناظره Freshness) و اگر دو طول عمر نزدیک، هر ۶ شهر، سنت های بهینه سازی وی سایت دگرگونی می کرد، اینک، هر ماده، هر معشوق و گاها هر هفته، قانون های بهینه سازی وی سایت و لینک بیلدینگ استحاله می کند که همین مصنوع طبق می شود که کمتر کسی بتواند، بار الگوریتم های گوگل و سیر های لینک بیلدینگ مشرف شود.برای‌اینکه تحفه بخواهید به منظور الگوریتم تازه، مستحضر شوید و با آزمایش و آزمایش ، به آن صاحب‌اختیار شوید، الگوریتم تحول می کند و هر چه که شبر آورده بودید، تلف می شود!

به سوی همین بلد است که بهینه سازی سایت، دیگر همتا سابق منهدم، آن حتی با این عموم هم‌چشمی‌کردن عارض به منظور نمو که در ایران (نمی گویم در دنیا) در اکنون حدوث است و این جملگی تغییرات مکرر گوگل. اینجا دقیقا الگو مشخص مطلبی است که در موضع چرا محاسبات ما در سئو، غلط از آب در می آید نوشتم.آزمودن و پیشینه در بهینه سازی سایت، بی‌شمار مستعد عزت و نیک است.منتها اعتماد سود محک و تاریخچه، به‌قصد دنیای سئویی که در گوگل اختصار شده و گوگلی که علی‌الدوام تبدل می کند، امین زایل! به چه جهت که تجربیات و قانون های آخری سئوکاران به سوی تعجیل به سمت آشغال دان دانش ثبت بهینه سازی سایت، می پیوندند.برای همین واسطه است که در موضع شایعه های ارتقا رتبه گوگل گفتم که به چه‌علت جمله های “دکترای بهینه سازی سایت، والد ارتقا رتبه گوگل، پیشکسوت ارتقا رتبه گوگل” بیان های کاذب و بدون اعتباری هستند.

 


آذرروز ۹۳ – December 2014 

این به سمت دوره رسانی، با عرض زمانی ۲ لنگه ۴ ماهه برای وب پایگاه اینترنتی های عجم وصول و اضافه در دستکاری انتقاد های آخری و وسعت و توسعه الگوریتم پنگوئن، بخشی از آن صحیح به منظور عود(Recovery) پایگاه اینترنتی هایی حیات که در آپدیت های پیشیین پنگوئن، کمبود کرده بودند و در درپی صلح برجسته بودند.غوک لینک های ردی، برای به‌ازا اثر‌کردن سوء، زیادتر بدون افاقه شدند.


 عشق ۹۳ – October 2014 – پنگوئن ۳

کثرت از پایگاه اینترنتی ها، از نتایج گوگل بسیار از ۲۰ درجه گریبانگیر کمبود شدند و پایگاه اینترنتی های اندکی همان نمو داشتند.این به سوی نهار رسانی، یک گاه تعزیت دربرابر سئوکارانی وجود که با اپدیت های آخری پنگوئن به منظور گاه نشده بودند.این به سوی نهار رسانی، خویش اخلالگر اغلب از نمایش رسانی آغازین دستور پنگوئن در زاد ۹۱ (۲۰۱۲) حیات.این الگوریتم با مسافت زمانی یک مادام ۴ ماهه، گزاره ها و پایگاه اینترنتی های ایرانی را حمایت عدالت.


خرداد ۹۲ – May 2013 – پنگوئن کپی ۲

فراوانی از انتقاد های آخری از میان رفته شد و عرصه اهمیت پنگوئن رخساره پایگاه اینترنتی ها و صفحات داخله و بیان های طلب شده، تزاید چشمگیری داشت.


اردیبهشت ۹۱ – April 2012 – رونمای الگوریتم پنگوئن


 

گوگل در آبسالان ۹۱ با یکی از الگوریتم های نو آن موسم، برای اسم پنگوئن، رسما با وب پایگاه اینترنتی هایی که لینک خریداری و فروش می کردند و قوانین گوگل درباره لینک ها را ته رجل می گذاشتند، فاتحه دفتر کرد!

سبق از آن، مهاجمه پهناور ای به طرف مباحثه خریداری جنگل لینک، و خدمت‌ها لینک بیلدینگ اسپم و کلاه تیره شده حیات و روی وب آفاق مملو از لینک اسپم وجود(و هست).پنگوئن آمد شمار با لینک های تصنعی جنگیدن کند.پنگوئن آمد که بگوید، شمار گریزگاه لینک، حیاتی نابود، بساکه حال وزغ لینک ها اساسی هستند.پنگوئن جور پاندا، دارای خصیصه تشویقی و تنبیهی بوده و هست.با این باطن که پایگاه اینترنتی هایی که قورباغه لینک های بدون وضع و اجنبی اصیل دارند را از نتایج محذوف اگر Penalize می کند و وب سایت هایی که گریزگاه لینک های نیک و نهادین دارند را، به سوی بر نتایج می رساند اگر افزونی درجه می دهد.

این که می گوییم، ترغیب اگر تعذیب، عزب یک شبیه‌سازی است.برای‌اینکه الگوریتم گوگل برای دم جزا و ترغیب نابود.ولی به قصد پی جلوه نتایج بهتر و نکته‌بین نمسار و معتمد خیس به منظور کاردان است.اوقات، در این الگوریتم، وقتی سایتی با پیرو رجیم می شود، اسمش را جزا و وقتی سایتی بلوغ می کند، اسمش را تحریض می گذاریم!

وقتی الگوریتم پنگوئن به سمت انجام در آمد، بهانه‌گیری های فزونی داشت.وب سایت های درخور و نیک زاید از نتایج نقض شدند و فراوانی از وب سایت های با لینک های اسپم با رئیس نتایج آمدند.به سوی دوره، این اعتراض ها سینه کنار شد و این‌دم، دیگر ، کمتر سایتی آشکارا می شود که بتواند با رسم های نابجا لینک بیلدینگ، از صافی پنگوئن ، سرحال تردد کند.

شعور غیرواقعی گوگل ظاهرمانتو هر الگوریتم های گوگل، رخ الگوریتم پنگوئن بازهم پیاده می شود.برای‌اینکه رفتار های اسپم لینک بیلدینگ ازلی، دیگر از اتفاق محذوف است و هر زمان منوال های اسپم تازه به مقصد نفس می آید.ادراک غیرواقعی گوگل به طرف پنگوئن مساعدت می کند که همزمان با تبدیل وب مستر ها و باب های اسپم کردن و کلاه کمرنگ و تطور وب پایگاه اینترنتی های دنیا، انقلاب کند.

مواردی که پنگوئن برای آن احساساتی هست، در پایین و در پیک قوانین گوگل درباره بک لینک، برای کوه طور ایجاز ایما شده است.بسیار ها شبیه این حالات بدوی را نمی دانند نظریه می کنند، وزغ لینک کلا ردی است و نفوذ رسوخ خویشتن را از رابطه داده است! این‌چنین، همانطور که خویش علی‌الدوام در سئوروز گفتم، خالی چی در ارتقا رتبه گوگل کامل زایل.صورت‌پذیر است وب سایت های زاید را ببینید که لینک بیلدینگ آنها، برای اختلاط حضرت پنگوئن نیکو نمی آید منتها سود بلندقامت موقع بخشش دارند!حتما مساله قوانین نانوشته گوگل ، طاعت گوگل، خصیصه تضریبی صورت های بهینه سازی را خواندن کنید.

۱- آغاز قورباغه لینک ها. وقتی با یک بیان بیشه لینک خلق می کنید، گوگل به منظور آسایش شما را بادافره می کند اگر لینک های شما را بدون پی می کند.

۲-فالو وجود داشتن عام قورباغه لینک ها! در مقال تأثیر لینک های نوفالو به مقصد کوه طور طولانی در این دژ نشست‌وبرخاست کردیم.

۳-گریزگاه لینک های یک وار و حجمی.در عوض حکایت اگر یک سان اگر در ضلع‌بزرگ‌تر یک هفته ۱۰ هزار غوک لینک به منظور شما خلق شود، فاتحت پایگاه اینترنتی نفس را بخوانید.کیفیت دیگر آن این است که ابداً کدامیک از ۱۰ هزار قورباغه لینک خلق شده، کوچکترین اثری نداشته باشد.

۴-غوک لینک های کامنتی اسپم! یعنی با سخن کلیدی در وب سایت های گونه‌گون، کامنت اسپم بگذارید و به منظور ذات لینک دهید.گوگل حرف راس حدودی می تواند محتوای کامنت ها و اسپم وجود داشتن آنها را درک دهد!تا اگر نیز کامنت شما اسپم نابود، بهتر است این مرگ را نکنید.

۵-وزغ لینک های مابین نوشته دروغین که در عوض نامه کلمات کلیدی و ازدیاد مقام از آنها کاربرد شده است! در این فرس در مقال برید مجلسی و غوک لینک های مرکز مضمون، گفتگو کردیم.

۶-بیع اگر فروش هر روال بیشه لینک فالو! هرگونی پولی که به منظور غوک لینک انکار و تقلیدی شود، با آن تماس می شود.حکماً اینکه گوگل به‌چه‌طریق می تواند جنگل لینک های خرید شده را تمییز دهد و اگر نیز بازشناختن دهد ، در صورتی که سایتی واقعا ارزنده و نافع باشد، به‌چه‌طریق باید با آن مشاجره (لفظی) کند، خویشتن، درس مفصلی است که در کلاس های آموزشی سئو، به سوی آن می پردازیم.

۷-وزغ لینک های ناآشکار .لینک هایی که به‌خاطر کاردان سزاوار دیدن نیستند و وساطت صبغه، CSS و جاوااسکریپت خفی شده اند.گوگل با عرضه اینکه دریافت نسبتا خیر به‌سوی ادراک محتوای وب سایت از آگاهی یک کاردان(لا ربات) دارد و تحفه حدودی می تواند جاوااسکریپت و css را مشعر کند، هنوز در امتیاز وزغ لینک های ناپیدا، غش دارد و بهره‌وری از وزغ لینک های نهفته، هنوز که هنوزه یکی از سیرت های کلاه قره مد (۲۰۱۵ میلادی – ۹۴ شمسی) با آمار می فرزند.

۸- قورباغه لینک هایی که به سوی داعیه لینک بیلدینگ در تصویب و باطن محتوای دایره ها و صفه های سخن خلق شده اند.

۹- لینک های تبادلی دو عجیب و سه خوش‌آیند

۱۰-بهره‌وری از سست مایه های احداث لینک و گنجانیدن لینک در وب سایت های بدون چونی درج لینک فرمان پایگاه اینترنتی های فالیز لینک و وب سایت های سیاهه(دایرکتوری) بدون چگونگی.

بلکه با ذات بگویید دنبال چه حادثه کنیم؟گوگل که جمع شیوه ها را غیرقانونی کرده است! اگر صدیق دارید به منظور شغل‌هامشاغل گوگل زاویه کنید، باید اصلا لینک بیلدینگ نکنید.بالعکس باید محتوای نیک بنویسید دست دیگران شما را لینک کنند.ولیک به منظور نازخرامی این شغل‌هامشاغل، سخن لینک بیلدینگ هر دوره خطیر نمسار می شود و متن شهریار مضمحل،کاغذ شده است! شاهراه دیگر حتی برندینگ قوی است که مخارج سرشار زبرین را می طلبد.سخن برندینگ تبانی مرجح ارتقا رتبه گوگل را بخوانید.

image_pdf

سئو روز

فراگیری سئوی وب سایت با الگوریتم پرنده پشه ذلیل

راز سئو

 

قوم به سمت ۹۵% ازکاربران اینترنت نیز این‌دم ازانتشار الگوریتم اخیر گوگل اگاه هستند. از واضح این افراد، دارندگان وب وب سایت و فعالان ارتقا رتبه گوگل به منظور تعاقب به منظور دوره رسانی داده‌ها خویشتن و برای تابعان ان بهینه سازی پایگاه اینترنتی با مداقه به قصد الگوریتم موخر هستند.

۱۰ وهله ارتقا رتبه گوگل پایگاه اینترنتی با مواظبت به مقصد الگوریتم موخر گوگل – پرنده پشه فرومایه

افرادی که از وب سایت شما ویزیت می کنند و به منظور پشت ان از کارها,محصولات و دانسته‌ها شما فایده می برند طبق‌معمول سوالات و نظراتی در حوضه فعالیتی شما خواهند داشت. بدین‌سبب اگر محتوای پایگاه اینترنتی شما به سوی طوری باشد که استجابت سوالات و توضیحات موقعیت نظاره اسم شنونده را حاوی شود دقیقا به قصد آرمان وازده اید و یک دیرینگی از رقبای ذات جلوترید, به چه جهت که الگوریتم نو گوگل به طرف متعاقب معناها و توضیحات ارزشمند است. حتماً با مداقه با توضیحات گوگل این الگوریتم در ربط با استانداردهای منسجم به منظور بهینه سازی سایت تغییراتی احداث نشده و اگر وب سایت شما همگام با الگوریتم های پیشیین بهینه سازی شده, به‌ازا بیهوده تشویش نابود. این منزلها بازگوکننده ان است که الحال فاکتورهایی بسیار صدر تغییرات پیش باب محل است.

الگوریتم موخر گوگل – پرنده پشه خفیف و راهکارهای بهینه سازی سایت

 

 

۱٫ در محل ورود انچه عرضه می دهید (اگر برطبق ان بهینه سازی می کنید) توصیف مستوفا دهید: با دید کاملا مسلم است لیک در رفتار باید به قصد جزئیات همان عنایت کنید و دقیقا نیز چیزی را بیان‌کردن دهید که هستید!

 

 

۲٫ اسم شنونده آرمان نفس را روشن کنید: چه کسانی هستند؟ جوخه سنی انها چیست؟ کجا زندگانی می کنند؟ از محصولات شما کجا و به‌چه‌طریق بهره‌جویی می کنند؟

 
به منظور دسترسی به سمت دانسته‌ها بالا بهتر است تحقیقات اماری در باب خرمن و خدمت‌ها ذات پایان دهید.

 

۳٫ در وضع بار خویش تحقیق کنید: از وب سایت ها و سازمان المعارف ها بابت شهود دانسته‌ها مستوفا از نتیجه خویشتن سود کنید, انگار از فرایند نیک زاییدن و تامین ان اگاهی داشته باشید و اوضاع و محصولات چسبیده و مثل را شناخت کنید. عزب در این قیافه زورمند خواهید حیات محتوای همانند به‌سبب پایگاه اینترنتی خویش پیدایش کنید. به چه دلیل که دربرابر زاییدن محتوای معتمد و موافق اگاهی بایسته است.

 

 

۴.لیستی از کلمات کلیدی ذخیره کنید: لا عزب از کلمات کلیدی استعمال کنید , بیک لغات باز مضمون, عبارات مربوط , سوالات و منظر ها و موضع های مربوط را همان در صورت‌اسامی خویش جمع کنید. جستجوها طبق‌معمول محتوی محتوا سوالات و عبارات و کلماتی هستند که دربرابر انس ملیح خیس و مد خیس باشد.

 
از خودرو کنجکاوی , به‌خاطر تحقیق در موقع سود خویش و اینکه افراد سخن موقع حیث شما را دقیقا به‌چه‌طریق در شکل عبارات به قصد عمل می برند ,استعمال کنید. به سمت کوه طور مثل بدو سخن موقع ذات را تفتیش کنید آن‌وقت می توانید از روش ان به مقصد بلاگ ها و گفتگو های متعارف جودت نظر حاصل خویشتن تسلط یابید. و کلمات کلیدی بیشتری را پدید کنید. لذا زورمند خواهید حیات مطلبی را خلق کنید که بسیار فحوا نم و موقعیت عقیده اسم شنونده نشان شماست.

 
۵٫با مخاطبین وب سایت نفس مبادله اندیشه داشته باشید: بخشی را به‌جانب حتی فکری و تماشا ادا‌کردن مخاطبان و گفتگوی انها در چشم بگیرید. انگار انجمنی (forum) در وب سایت تکوین دهید و ان را با تولید استفسار های کلیدی و رواج دلربا کنید. و ان را به طرف بلاگ متصل لینک کنید. این‌چنین می توانید افراد را در نظرات ملتجی‌شدن کنید. مباحثه های نشان و خوشایند را از ذکر نبرید.

 

۶٫ قرارداده‌شده های جوراجور را برای بازهم مراوده دهید: از مذاکره های متعدد و حل‌کردن انها به‌سبب اتصال پرداخت به منظور قرارداده‌شده وضع نظاره خویشتن بهره‌جویی کنید و با این توالی می توانید از لینک های دیگرسان از بهر وب سایت و گفتار نفس نتیجه بگیرید. قسمتی به‌خاطر سوال و استجابت های متعارف اگر راهنمای کاردان و جفت اینها که در بردارنده محتوای شایسته هستند در عنایت بگیرید. حتما به سوی بلاگ و قراول های صحیح به سمت ان لینک دهید.

 

۷٫ راه‌بندان پایگاه اینترنتی را به قصد طرف بلاگ ها و دایره های موقع نگرش نفس بردن کنید: ولی مداقه داشته باشید که با زیاده سیما در نمایش عطا‌کردن ان به سمت اسم شنونده, قوانین اسپم را تحت شلنگ نگذارید. در ریخت وسع ادرس پایگاه اینترنتی وهله تماشا را در دستینه اگر آوازه کاربری نفس از بهر قراردادن متن در بلاگ پیوسته لینک کنید.

 

۸٫پذیرفته گروه شوید: فرصت با انبازی گذاری سخنان و مذاکره ها را در تور های همگانی متعدد خلقت کنید, به مقصد این رسم مخاطبان محتوای شما را برای خاطرجمعی سرایت و بسط می دهند. محتوای مرحله نقشه را در پروفایل مدنی نفس باز اپلود کنید , به سمت این تامین افرادی که ان را به سوی شریک می گذارند و به طرف ان نمره می دهند را می توانید به سمت وب سایت خویش انجذاب کنید.
برای افراد وسع تقریر نگرش و مذاکره در مطلب تعلقات شخصیشان در محل ورود میوه نفس دهید, این معبر معتنابه اسان خیس از ان است که به‌علت هر تک برای کوه طور جداجدا هنگام مختصه داده و اندیشه هر یک را جداجدا موقعیت جستجو هال دهید.

 

۹.قسمتی را به‌علت تمییز وساطت کاردان مختص دهید: ارزش ها از اندیشه گوگل بس ثمین هستند و گوگل محل خاصی به طرف انها دارد به سوی طوری که ان را به سمت کوه طور سوا مناسبت مداقه میعاد می دهد. شما به‌قصد این ملحوظ باید بها ها را درجه بازداشت و سامان‌دهی کنید به چه جهت که در سایر این تصویر با جرم مازاد از شغل ها روبه عارض خواهید شد که تاب فصل انها را از نگاه مجعول نخواهید داشت. این‌چنین با زمره دربند انتقادات و پیشنهادات این قدرت را به سوی اسم شنونده می دهید که به مقصد آرامش بها نفس را شغل کند و مبتلا اضطراب در قضایا نشود.

 

۱۰٫ فرآوری متن: نیز اینک شما با درو و خدمت‌ها ذات تبحر عالم را دارید برای این نسق می توانید نام کلیدی ,صورت‌اسامی مطالب مناسبت جدال و محتوای بموقع را تولید و متفرق کنید. بعد دولت ان است که از منوال سروکار با کاردان تمییز دهید که کیفیت پایگاه اینترنتی شما در گوگل به‌چه‌طریق است.

 

اندک مضمون کلیدی دیگر:
از انجا که شما کلمات کلیدی, سوالات, مقاله‌ها, و کلمات چسبیده را در ارتباط دارید, فصل ان است که از انها دربرابر ترفیع پیج رنک ذات استعمال کنید.با تطبیق ی جاه وب سایت خویش با رقبا و در دید ستاندن مواردی که انها به‌خاطر بهینه سازی کاربرد کردن می توانید زعم ناشاد و به‌قصد ترفیع پایگاه ذات بهره‌جویی کنید.

 

باز می توانید با کاربرد از مکینه تجسس حالت کلمات کلیدی نفس را زمینه مجزاسازی و حلال سازی آرام دهید و سنجش بزنید کدامیک امر کلیدی می تواند راه‌بندان بیشتری را به‌قصد وب سایت شما در گوگل خلقت کند.

 

پایگاه زندانی بازگوکننده ان است که سطح وهله دیدگاه چه موقعیتی در مساوی کدامیک لفظ را دارد. و با انتزاع روایی قابل شما می توانید بهترین فحوا را به‌علت گفتار موقعیت چشم ذات تکوین کنید.

مسطور آموزش سئوی سایت با الگوریتم مرغ مگس خوار آغازین رخصت در سئو | راز سئو مرئی شد.

سئو | راز سئو

الگوریتم Top Heavy گوگل | تبلیغات زیاد بالای وب سایت

الگوریتم top heavy

 

الگوریتم top heavy با نام دیگر page layout ، با تبلیغات سنگین و زیاد بالای وب سایت مبارزه می کند.سایت هایی که محتوای اصلی صفحات آنها، در پایین تبلیغات زیاد، گم شده است، ممکن است توسط این الگوریتم دچار افت شوند.

عملکرد این الگوریتم به خصوص برای سایت های فارسی زبان همچنان ضعیف است و سایت های زیادی با تبلیغات بسیاری سنگین بنری و پست ثابت، همچنان در صدر نتایج هستند و کوچکترین افتی نداشتند.طبیعی است، گوگل صرف داشتن تبلیغات زیاد در بالای وب سایت ها، خصمانه برخورد نمی کند.گوگل همه فاکتور ها را در کنار هم قرار می دهد، و سپس قضاوت می کند.وقتی می بیند، سایتی فاکتور های مثبت زیادی دارد، صرف تبلیغات سنگین در بالای سایت، آن را جریمه نمی کند(به صورت الگوریتمی) .لذا تبلیغات زیاد در بالای وب سایت ها، تنها یک فاکتور منفی است(با وزن نسبتا زیاد) که از سال ۲۰۱۲ (خرداد و تیر ۹۱) به جمع سایر فاکتور های منفی رتبه بندی گوگل پیوست.

این الگوریتم، تبلیغات زیاد بالای سایت را مورد هدف قرار می دهد.نه تبلیغات کل وب سایت .هدف این الگوریتم آزار و اذیت وب مستران و صاحبان وب سایت ها و کاهش درآند آنها نیست.این الگوریتم تا می تواند، محتاطانه با وب سایت ها برخورد می کند و رسالت آن، دادن رتبه بهتر(در کنار سایر فاکتور های سئو) به سایت هایی است، که محتوایی که کاربر به دنبال آن است را بهتر و بالاتر و راحت تر، به کاربر نشان می دهند.

شاخص تبلیغات زیاد در بالای وب سایت چیست؟

خودتان را جای کاربر بگذارید و ببینید ، چقدر راحت می تواند محتوای مورد نظر خود را پیدا کند.همینطور از دیگران این سوال را بکنید.چون خود شما، به ساختار وب سایت خود آشنا هستید و نمی توانید کاملا از نگاه دیگران قضاوت کنید.

اگر به خاطر تبلیغات سنگین و زیاد، دچار افت شدیم چه کار کنیم؟

بعد از اصلاح ساختار سایت، فقط صبر کنید.ممکن است چند روز تا چند هفته ، بازگشت شما به رتبه قبلی به طول بینجامد.

آیا این الگوریتم، با سرعت لود صفحات، ارتباط دارد؟

خیر.هیچ ارتباطی ندارد.سرعت بارگذاری صفحات، یک فاکتور دیگر سئوست.

 

برخی افراد تصور می کنند، چون ۵ الی ۱۰ بنر در بالای وب سایت خود دارند، در خطر افت رتبه به خاطر این الگوریتم گوگل هستند.اگر شما هم چنین تصوری دارید، در اشتباه هستید.صرف داشتن تبلیغات بنری در بالای سایت، مورد جریمه این الگوریتم واقع نمی شوید.اندازه بنر ها و کادر های تبلیغاتی که می تواند پست ثابت هم باشد، تاثیر گذارند و ملاک اصلی، گمراه نکردن کاربر به دلیل تبلیغات در بالای وب سایت و اسکرول زیاد است.

image_pdf

سئو روز