عبارتهایی برای روحیه دادن

موسسه زبان های خارجه دنیای زبان با بیش از 20 سال سابقه درخشان در زمینه آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی، آلمانی، ترکی استانبولی، فرانسه، عربی، روسی، سوئدی، اسپانیایی، ایتالیایی، هلندی، هندی، چینی و سایر زبان ها به صورت تضمینی در منزل، محل کار و حتی آموزشگاه آماده ارائه خدمات می باشد.

منبع: http://www.worldlanguage.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86/

چند عبارت و اصطلاح مربوط به شوخی و شوخی کردن

موسسه زبان های خارجه دنیای زبان با بیش از 20 سال سابقه درخشان در زمینه آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی، آلمانی، ترکی استانبولی، فرانسه، عربی، روسی، سوئدی، اسپانیایی، ایتالیایی، هلندی، هندی، چینی و سایر زبان ها به صورت تضمینی در منزل، محل کار و حتی آموزشگاه آماده ارائه خدمات می باشد.

منبع: http://www.worldlanguage.ir/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C/

چرا تدریس خصوصی زبان انگلیسی

موسسه زبان های خارجه دنیای زبان با بیش از 20 سال سابقه درخشان در زمینه آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی، آلمانی، ترکی استانبولی، فرانسه، عربی، روسی، سوئدی، اسپانیایی، ایتالیایی، هلندی، هندی، چینی و سایر زبان ها به صورت تضمینی در منزل، محل کار و حتی آموزشگاه آماده ارائه خدمات می باشد.

منبع: http://www.worldlanguage.ir/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/

تفاوت ۳ کلمه پرکاربرد انگلیسی

موسسه زبان های خارجه دنیای زبان با بیش از 20 سال سابقه درخشان در زمینه آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی، آلمانی، ترکی استانبولی، فرانسه، عربی، روسی، سوئدی، اسپانیایی، ایتالیایی، هلندی، هندی، چینی و سایر زبان ها به صورت تضمینی در منزل، محل کار و حتی آموزشگاه آماده ارائه خدمات می باشد.

منبع: http://www.worldlanguage.ir/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-3-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/