استاد خانم Native زبان انگلیسی

موسسه زبان های خارجه دنیای زبان با بیش از 20 سال سابقه درخشان در زمینه آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی، آلمانی، ترکی استانبولی، فرانسه، عربی، روسی، سوئدی، اسپانیایی، ایتالیایی، هلندی، هندی، چینی و سایر زبان ها به صورت تضمینی در منزل، محل کار و حتی آموزشگاه آماده ارائه خدمات می باشد.

منبع: http://www.worldlanguage.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-native-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/

تفاوت بین hope‌ با wish در چیست؟

موسسه زبان های خارجه دنیای زبان با بیش از 20 سال سابقه درخشان در زمینه آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی، آلمانی، ترکی استانبولی، فرانسه، عربی، روسی، سوئدی، اسپانیایی، ایتالیایی، هلندی، هندی، چینی و سایر زبان ها به صورت تضمینی در منزل، محل کار و حتی آموزشگاه آماده ارائه خدمات می باشد.

منبع: http://www.worldlanguage.ir/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-hope%E2%80%8C-%D8%A8%D8%A7-wish-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%9F/

اصطلاحات پر کاربرد در مورد کامپیوتر

موسسه زبان های خارجه دنیای زبان با بیش از 20 سال سابقه درخشان در زمینه آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی، آلمانی، ترکی استانبولی، فرانسه، عربی، روسی، سوئدی، اسپانیایی، ایتالیایی، هلندی، هندی، چینی و سایر زبان ها به صورت تضمینی در منزل، محل کار و حتی آموزشگاه آماده ارائه خدمات می باشد.

منبع: http://www.worldlanguage.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/

چه زمانی از a استفاده کنیم؟

ipapic

?۱- زمانی که می دانیم فرد شنونده می داند یا می تواند بفهمد ما در مورد چه چیز یا چه کسی صحبت می کنیم.
مثال:
“The apple we ate was rotten.”
“Did we close a car?”
?۲- زمانی که در مورد چیزی صحبت می کنیم که قبلاً درباره آن صحبت کرده ایم.
مثال:
“She”s got dual children: a lady and a boy. The girl”s 8 and a boy”s nine.”

?۳- زمانی که در مورد نقاط جغرافیایی خاص صحبت می کنیم، از a استفاده می کنیم.
مثال:
“the North Pole”, “the equator”

?۴- قبل از نام رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها از a استفاده می کنیم.
مثال:
“the Nile”, “the Pacific”, “the English channel”

?۵- از a قبل از اسامی مشخصی که می دانیم تنها یک نمونه از آن ها وجود دارد استفاده می کنیم.
مثال:
“the rain”, “the sun”, “the earth”, “the White House”

?۶- قبل از صفات عالی همیشه از a استفاده می کنیم.
مثال:
“the best”, “the tallest”, “the many beautiful”

?۷- پیش از اعداد ترتیبی از a استفاده می کنیم.
مثال:
“the fifth lesson”, “the ninth day”, “the third chapter”

?۸- حرف تعریف a پیش از اسامی معنی و جراندهایی که بعد از آن ها “of” آمده باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. (جراند کلمه ای است که نقش اسمی دارد و به ing ختم می شود. در دستور زبان فارسی به آن مصدر فعلی گفته می شود.)
مثال:
“The diction of that word is really difficult.”
(کلمه diction یک اسم معنا است)
“The instructing of immature children is difficult.”
(کلمه instructing یک جراند یا مصدر فعلی است)

?۹- قبل از اسامی کشورها و مناطق جغرافیایی که جمع هستند از a استفاده می کنیم.
مثال:
“the United States”, “the Philippines”, “the Alps”

?۱۰- پیش از اسامی کتابخانه ها، موزه ها، و هتل ها از a استفاده می کنیم.
مثال:
“the Forty-Second Street Library”, “the Louvre”, “the Statler Hotel”

?۱۱- پیش از بعضی از قسمت های روز از حرف تعریف a استفاده می شود.
مثال:
“in a morning”, “in a afternoon”, “in a evening”
حرف تعریف a در زبان انگلیسی
نکته:
حرف تعریف a تنها قبل از این بخش های روز استفاده می شود. برای کلماتی مثل night یا midnight یا noon از a استفاده نمی کنیم.
“at noon”, “at night”, “at midnight”

?۱۲- بعد از فعل play زمانی که معنی “نواختن” داشته باشد. یعنی همراه با یک آلت موسیقی آمده باشد.
مثال:
“play a piano”, “play a violin”, “play a guitar”

?۱۳- قبل از کلمه های تئاتر و سینما.
a museum —- a cinema

?۱۴- در مواقع بیان مالکیت اشیاء . ( مضاف و مضاف الیه)
a wheels of a automobile —— a doorway of a house

?۱۵– قبل از صفاتی که اشاره به یک گروه خاص دارند.
a lion — a poor-— a rich-— a Indian

?۱۶ – قبل از اسامی سیاره ها.
a world Mercury.

?۱۷ – قبل از نام خانوادگی که به صورت جمع استفاده شده و به دو یا چند نفر از اعضای خانواده اشاره دارد.
a Johnsons —- a Smiths

?۱۸ – قبل از اسامی مرتبط با رسانه ها.
a media —— a radio—— a newspaper

?۱۹ – قبل از طبقات اجتماعی .
a center category —–— a chosen —–— a clergy

?۲۰ – قبل از اسامی مرتبط با حمل و نقل.
حرف تعریف a در زبان انگلیسی
a sight —- a sight —- a aeroplane —- a subway

?۲۱ – قبل از اسامی روزنامه ها.
a Christian Science guard —- a Manchester Guardian

?۲۲ – قبل از اسامی سازمان ها، موسسات و بنگاه ها.
a United Nations —-the Ford Foundation

?۲۳ – قبل از عوامل اجرایی دولتی و نظامی.
a Army —- a Navy-— a atmosphere force-— a Police

?۲۴ – قبل از عنوان های دولتی.
a secretary of state —- a primary minister-— a aristocrat —- a mayor

?۲۵ – قبل از وقایع یا دوره های تاریخی.
The Middle Ages —- The Civil War —- The Renaissance —- The First World War

?۲۶ – قبل از موقعیت های فیزیکی.
a tip —- a bottom-— a center-— a inside —- a outside

?۲۷ – قبل از اسامی دانشگاه هایی که با حرف اضافه of توصیف شده اند .
a University Of Michigan
اما Oxford University

?۲۸– قبل از ساختمان ها.
a Empire State Building —- a Coliseum

?۲۹- قبل از اسامی کتب آسمانی یا خیلی مشهور.
a Quran

?۳۰-قبل از جهت های قطب نما ، نواحی جغرافیایی و نقاط کره ی زمین .
a South —- a Middle West — a South Pole —The Equator

قبل از جنگل ها ، بیابان ها ،شبه جزیره ها . قبل از اسامی رشته کوه ها

منبع: http://www.worldlanguage.ir/%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-the-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F/