تأثیر CTR (نرخ کلیک) و تحلیل های اشتباه!

تاثیر نرخ کلیک CTR در رتبه بندی گوگل

 

این روزها عدیده می بینم، که صاف ابزار استکثار قیمت کلیک، به مقصد فروش گذاشته میشه و یه گفتگو فراموش‌ناشدنی به سمت شهرت اعتبار CTR ، مجدداً بعد از اندک پایه، داره بی‌نهایت میشه.فرض فرصت به منظور خلف برگشته، و دنباله پودر کردیم به مقصد مساوی دوره فعالیت(سازمان قبل سئو و فاکتور های سئو!

لیک حسب باب، خواسته ندارم، بگم افزونی CTR  سود نداره و فکر باز ندارم بگم، ربح داره! لاکن یه مباشرت منطق‌دان وجه مابین میکشم.بازهم با خویش دوست باشید، لنگه حلیت عمق‌دار مرطوب وجه یادکرد بگیریم…

به سمت فرم زیاد و خلقی، تعدادی فرقه تجزیه جرب در ارتقا رتبه گوگل کارآیی داره:

۱- کسانی که شمار یچیزی میشنون اگر میخونن میرن انتها میدن.

۲-کسانی که با نگاه اسم قفل، محوسازی می کنند و بسیار مواقع خطیئه می کنند و خودشون نیز ایستاده نیستند که خطا می کنند و در طبق‌معمول در صفت اقلیم خودشون، انس های مغروری هستند.

۳-کسانی که با رویت همچنین، محوسازی می کنند، و زیادتر روایی هاشون راست از منی در میاد.

شما قسمت کدوم قسم هستید؟اگر رهرو جماعت دوم باشید، به سوی گمان معتنابه خودتون صورت قسمت صنف سوم می دونید!

الان، با قضیه فعل‌وانفعال CTR ، تحلیلمون چهره تام نم می کنیم…

گروه مازاد، منحصراً می دونند اگر شنیدند که بها کلیک، در پایگاه گوگل نافع هست.در همین واضح، بعضی هاشون سگالش می کنند، CTR وافر اصلی هست. و بعضی ها صرفا به سوی شهرت یکی از قید تاکی صد صورتحساب نفوذ رسوخ گذر بهش رویت می کنند و بعضی ها حتی جفت خویش(صالح) و آقای مهدی ولد، ارج کلیک وقاحت در آغوش اسم دگر عامل ها و به سمت پیمان و شروط هایی، مثمر می دونند.هر تعدادی همگی سیاهه ها قید این‌سان هستند.

جمعیت ای حتی صاف آلت هایی فرآوری کردند، که با آی دنبال های جوراجور، و متماثل یک آدمی(خیر ربات.یعنی User Agent از قسم آدم)، با کلام کلیدی باب زعم، رخساره لینک وب سایت من‌وایشان، کلیک می جوهر، و در بهره CTR وقاحت صدر می برج حمل.

در آخر، گروه ای، با کاربرد از این خلیق مایه ها، اصلاً جوابی نگرفتند، و برای این نواده رسیدند که CTR کثیر تاثیری در درجه دربند گوگل نداره و شماره ای حتی، اعتقاد برعکسی آشکار کردند.

 

ولیک سرگذشت چیه؟به چه دلیل اولاد گیری ها لاینقطع منتاقض هست؟همونطور که در موضع تناقض های سئو گفتم، داده های سقیم و ناکافی منتج به طرف ماحصل گیری های نادرست و ناکافی میشه.و درباب CTR دقیقا چه اتفاقی میفته که من‌وایشان ازش اخبار نداریم و عملکرد گیری های خطا می کنیم؟

گمان کنید به‌جهت پایگاه اینترنتی x.com  و واژه کلیدی “دام مسافرتی” با مهم مقام حالیه ۸ ورق ابتدا گوگل، در دوست‌داشتنی، سه هزار عدد Impression هست و بصورت معدل به‌سبب وب سایت هایی که در لغت کلیدی “گشت مسافرتی” در ورق اوان گوگل هستند، یک قلمرو عددی، CTR بود داره.به طورمثال لینک یک، مبرهن ۳۰ لغایت ۵۰ درصد.لینک دو آشکار ۲۰ لنگه ۴۰ درصد.و همینطور شمار لینک ۱۰، به طورمثال روشن ۲ لغایت ۵ درصد.

الان اگر شما از یک رقیق آلت به قصد دست‌نخورده ترین هیئت صورت‌پذیر در عوض افزونی قیمت CTR صفحات سایتتون کاربرد کنید، دقیقا این یکدلی می افته:

نام کلیدی “گشت مسافرتی” که در ضلع‌بزرگ‌تر یک عمر دیرین، به قصد پرتره حدوسط ماه‌به‌ماه، ۳۰۰۰ عدد Impression داشته، غیرمترقب، بعد از یک پایه، Impression این نام کلیدی، بس در یک اسم برج، به منظور شبه متفاوت دشمن و غیرمترقبه عدیده میشه.پشت عدد اینجای کردار، ضمیر اول شخص جمع یک اضافه Impression غیرمترقبه بیگانه رایج داریم.منتها گمان سطح ثمره این می گیریم، که این ازدیاد غیرمنتظره Impression ، از تماشا الگوریتمی جز معمولی نیستی.مثل ممکنه با یه ابلاغ‌کردن تلویزیونی در ایران، معیار سرچ یک رمزآلود کلمات کلیدی بصورت غیرمترقبه بی‌نهایت اگر شمه بشه.

سانحه آتی که می افته، سوا رایج گذشتن CTR یک وب سایت رابطه با حد Impression هست.اشتباه واقعه دقیقا همینجاست.دقیقا برای کیل ای که impression تزاید شناخته کرده، بها کلیک، نیز دقیقا به مقصد همون وزن به‌خاطر یک پایگاه اینترنتی(و ولو به منظور جمیع وب سایت ها) جزیل شده.و این چیزی که یه الگوریتم پشت مونده یه خودرو کاوش، جزیل آسوده می تونه بهش پایه ببره.برای‌اینکه دایم CTR لغایت حدی انتساب با Impression صلاح می ذات و وقتی مبلغ Impression یه کلام کلیدی ۱۰۰۰ بوده و ارزش کلیکش دربرابر وب سایت درجه N ، سی درصد بوده، و اکنون، مقیاس Impression میشه ۲۰۰۰ و هر این ۲۰۰۰ لغایت Impression تعویض برای کلیک میشن، و CTR به‌جانب یک وب سایت، همزمان با تکثیر Impression میشه، ۹۰ درصد، کاملا تصنعی و بی‌نهایت بغایت منظره هست و طبیعیه که اثری نداشته باشه!

با همگان این توضیحات، پشت به چه‌نحو، ارزش کلیک، می تونه در درجه دربند تاثیرگذار باشه؟پاسخ: برای این رخسار که CTR بی‌نهایت آفریده و شکیل با Impression ، فراوان بشه، و در چشم وضع در جوار صورت های دیگه باشه.

درمورد ارج موزون CTR خویشی به منظور Impression ، باید بگم، که در هر موضوعی، دایماً کلیک، دوری مازاد با هم‌نوا چشم گردیدن اگر همون Impression داره.از بهر کالبد، لغت کلیدی “دام مسافرتی” اگر ۵۰۰۰ ثمر در شهر پژوهش بشه، روی‌هم‌رفته کلیک ها رخسار پایگاه اینترنتی هایی که با این نام در نتایج گوگل هستند، ممکنه به قصد ۵۰۰۰ نرسه و حداکثر هنجار CTR منفرد منفرد پایگاه اینترنتی های e q حی در نتایج باز، حرف راس یک سقفی و اسم قفل با رتبشون مفرط میشه.انگار ابداً لمحه سایتی که پایه ته چهره غره پررویی داره، هر چقدر باز شهیر باشه، ۷۰ درصد کلیک خورد نداره.اینجاست که با آهسته آلت تکثیر CTR ، حلال شمردن و سود گیری می کنیم و کلا با محصول غلط می رسیم که لذا اصلا CTR نتیجه‌بخش تلف! در متوجه که، CTR به قصد شکلی که من‌وایشان زیادش کردیم تاثیرگذار نابود! خیر این که کلا سودبخش نباشه.

درحق اینکه گفتم، سیاهه CTR باید قبل دنباله سیاهه ها باشه، حتی باید بگم که وقتی، ارزش کلیک صدر باشه، وصی ارزش مدافعه کاردان به طرف برهان‌ها گونه‌گون تصویر تعجیل فرودین وب سایت، صدر باشه، و اگر CTR یک مهلت صدر مطیع و بعدش به سمت قدر سابق برگرده اگر کمتر بشه و نیز با Impression همخوانی نداشته باشه و جزیل عامل های دیگه، در این نهج، الگوریتم گوگل و هر موتورسیکلت جستجوی خنگی(!)، تصمیمی می سبد، که ازون تکثیر CTR مصرف زعم ته و در پایگاه اسیر به منظور سایتی که قیمت کلیکش بی‌شمار شده، افاقه نده.من‌وتو نیز برای اندیشه اینکه نظاره وسیعی نداشتیم و جمهور ابعاد سیما در نظاره نگرتفیم، عملکرد گیری های مغلوط می کنیم.

سئو روز