چگونه بعد از تطور سینه‌کش راه‌بندان خویشتن را بازیابید؟

از هر رئیس احراز‌وکاری بپرسید با ثقه به مقصد شما پاسخ می‌دهد که به قصد اصلاً سمت e q حی نابود اعتبار گستره وب‌پایگاه اینترنتی نفس را جانشین کند. از مشاهده آنها این کسب مشکلات مزید دارد. به‌علاوه آنها دست سابق از این کوشیدن داشته‌اند برند نفس را با همین کنیه سینه‌کش معارفه و نگار کنند و حال تا اینکه به‌قصد برندیگ نیز که شده باشد e q حی به سمت تطور کنیه ذیل نیستند.

ولیک چه پیشه می‌کنید اگر:

 • قصد گرفتید برند خویش را تبدیل دهید: احتمالا دیگر لقب دامان آخری بسیار به طرف دردتان نخورد چگونه به سوی عقب یک برند اخیر هستید.
 • خواستید شغل‌وکار خویش را از ناحیه و سوی جدیدی عقب کنید: احتمالا دیگر این عنوان دامن کثیر با موضوعی که حالیا می‌خواهید بر آن مرکزیت داشته باشید هماهنگی مازاد نداشته باشد.
 • خواستید رونوشت‌های تلفن همراه و دسکتاپ وب‌پایگاه اینترنتی خویش را فرود یک عنوان اطراف مشترک نمایش کنید.
 • اگر در بدترین اسباب، یک پیشه‌وکار دیگر به سوی ریخت عرفی رفتار کرده و کنیه شمول شما را تملک کند و شما مجبور باشید کنیه زیر ذات را تبدل دهید.

در این ریخت برای دگرگون از تبدل انتها صفر گلچین دیگری در آزادی ندارید.

How-to-Retain-Traffic-After-Domain-760x400

بلد این پیشامد هر چه که باشد، رمز کلیدی و بسزا این است که آرام شوید قدر دامن آخری را نگهداری می‌کنید. نکاتی که در بقیه با شما به طرف انبازی می‌گذارم اقداماتی بایسته هستند که باید حتما ادا دهید حرف راس تکیه فایده کنید که محتوای شما بعد از تعویض دامان همچنان به قصد تسلط سابق بنفسه ابدی می‌ماند و شما ترافیکی را از تبانی نمی‌دهید.

با حسابرسی پایگاه اینترنتی اوایل کنید

احیانا خودتان این را نیک می‌دانید. حسابرسی از وب سایت می‌تواند رنکینگ پایگاه اینترنتی شما را ازبر‌کردن کند. ارورهای بسیار، اگر مشکلات فنی غیرمنتظره می‌توانند تمام جهد‌های شما در وهله سئوی وب سایت را به سمت ساقط بدهند.

منتها از آنجایی که مگر می‌خواهید شهرت سینه‌کش پایگاه اینترنتی ذات را تعویض دهید، حسابرسی از وب سایت به طرف نگرش ناآشنا الزامی می‌آید. اینطور تلف؟

لبیک این استفسار منفی است.

باید بدو بدانید که وب سایت شما از تفکر بهینه سازی چه مشکلات مهمی دارد که باید آنها را حل کنید، جز اینکه بخواهید طاس فحوا و خویشتن وب‌پایگاه اینترنتی را از بیدار ببرید که در این لفظ دیگر ملزم قلع‌وقمع به قصد مشکلات سئوی پایگاه اینترنتی نفس پژوهش کنید. دربرابر شالوده منتقل‌کردن به منظور مشکلات سئوی پایگاه اینترنتی ابزارهای مزید بود دارد که می‌توانید از آنها یار بگیرید. برای کنیه مثل خزنده‌هایی همچون Screaming Frog اگر SiteCondor در عوض این نقش بالا‌العاده هستند.

اساسی‌ترین مشکلات حسابرسی وب سایت

کدهای لبیک

با اینکه کدهای لبیک امکان‌پذیر،‌شدنی است در دید بدو ناقص قدر با تفکر برسند، قیم این کدها می‌توانند با شما در آشنایی مشکلاتی که روبات‌های موتورهای جهش‌وجو در فرصت آرام آرام حرکت‌کردن در مرکز صفحات وب‌پایگاه اینترنتی شما با آنها روبه‌رویه می‌شوند حامی کنند.

رادیکال‌ترین کدهای لبیک حاوی موردها تحت می‌شوند:

 • ۲۰۰: بهیچوجه مشکلی در دسترسی با سطح مرحله دیدگاه بود نداشت.
 • ۳۰۱: ازدحام یکی از صفحات به طرف کوه طور دائمی به سمت یک ورقه دیگر صفت جابه‌جایی شده.
 • ۳۰۲: راه‌بندان یکی از صفحات موقتا به سوی یک چهره دیگر نقل‌مکان شده.
 • ۴۰۴: وجه کارآیی ندارد و بازدیدکننده‌ها با رجوع به طرف این صورت با ارور ۴۰۴ روبرو می‌شوند.
 • ۵۰۰: برای ضمیر بود مشکلی در مخدوم، مجال دسترسی به طرف برگ موقع مشاهده هستی نداشت.

لینک‌های خرد

لینک‌های منکسر‌ای که به قصد صفحاتی راهنمونی می‌شوند که نفس ندارند، بانی می‌شوند آزمودن کاربری وب‌پایگاه اینترنتی شما تفریق یابد. نفس لینک‌های گسسته چهر یک ورق از دیدگاه گوگل لطیفه منفی نبل است و حال وجه وب‌وب سایت شما را باز دامنه می‌آورد.

دسترسی

گوگل باید بتواند به قصد پایگاه اینترنتی شما دسترسی داشته باشد دانه قدر باشد آن را سیاهه کند و بعد برای آن جاه بدهد. ولی پیشگیری از دسترسی گوگل به قصد وب‌وب سایت نیز ریب سهل‌ای است که هر کسی میسر است انجام‌دهنده شود. یک فایل مکسر، یک پلاگین عیبناک، اگر صعب در یکی از سرورها می‌تواند موجب شود که دسترسی موتورهای پرش‌وجو به منظور وب‌پایگاه اینترنتی شما گسسته شود.

یادتان باشد! با یک حسابرسی دیگر از وب‌پایگاه اینترنتی خویشتن، جلوی رخنه پرداخت این شاق را بگیرید.

حسابرسی از پایگاه اینترنتی کارگر تلف که بخواهید بس یک وعده خاتمه دهید. وب‌پایگاه اینترنتی‌ها مسلم و بلا تبدیل نیستند. وب‌پایگاه اینترنتی‌ها تبدل می‌کنند، تادیب می‌شوند و سعه می‌یابند. وقتی می‌خواهید یک مرمت معظم همتا تبدیل گستره در پایگاه اینترنتی خلق کنید، حسابرسی از پایگاه اینترنتی موضوع سرشار مهمی محسوب می‌شود.

وقتی این پروسه ترمیم به مقصد تتمیم ورود و سینه‌کش تازه متفرق شد، یک حسابرسی دیگر به‌علت پایگاه اینترنتی خویش عاقبت دهید. این مشغله علت می‌شود که موثوق شوید جمله چی کله به‌ازا بشخصه است و در وهله‌ها تطور پایین مشکلی نزد نیامده.

راه‌بندان را تقویم کنید

خود مطمئنم که خودتان می‌دانید هر زمان/ هفته/ شهر وب‌وب سایت شما چقدر بازدیدکننده دارد.

ایضاً مطمئنم که به منظور نثار از معیارها کثیر ملاحظه نمی کنید؛ معیارهایی شبه:

 • مضمون با بهترین میزان‌کار
 • مفهوم با بدترین حاصل
 • راه‌بندان از دیوایس‌های تلفن همراه

بهترین گذرگاه به‌خاطر بن حمل‌کردن به سمت هم‌نوا کامیابی یک سینه‌کش، عنایت به سوی مقیاس راه‌بندان است. برای همین راهنما، تقویم ازدحام و بسیج بنچمارک به‌خاطر آشنایی قدر تعالی زیر یک کار بایسته به حساب‌آمده می‌شود.

وزغ لینک‌ها را حسابرسی کنید

وزغ لینک‌ها بااهمیت‌ترین آژانس در رنکینگ یک پایگاه اینترنتی هستند. اگرچه وقتی URL وب‌وب سایت نفس را جای می‌کنید، این ریسک را پسند می‌کنید که غزارت از لینک‌ها را از ارتباط بدهید. بهترین منوال به منظور دفع از رخنه عطا‌کردن قید این‌سان اتفاقی این است که سبق از دگرگونی انتها، گواهی‌نامه لینک‌های وب‌پایگاه اینترنتی نفس را آنالیز کنید.

به‌قصد این حادثه، سه ممر در اجازه دارید:

 • کنسول پرش‌وجوی گوگل: اگر نیز Webmaster Tools گوگل که برای طراوت با Search Console تعویض اعتبار داده. این کنسول با شما نقش می‌دهد که کدامیک یک از لینک‌هایی که به مقصد وب‌پایگاه اینترنتی شما نظر دارند سیاهه شده‌اند. هر معادل لطافت معلومات این کنسول قلت به‌ازا جدال دارد، سرپرست در عوض اوایل ادات جزیل مرغوبیت است.
 • Ahrefs: منتها اگر با پی یک افزار توانا هستید، ابزاری بهتر از Ahrefs نمی‌توانید شناخته کنید. این مایه یکی از عالیقدر‌ترین سیاهه‌های گریزگاه لینک را دارد و عام آنچه باید بدانید را در تفویض شما روش می‌دهد.
 • اسم قفل‌های جمیع کارآمد بازاریابی: اسم قفل‌های مشهور بهینه سازی موتورهای پرش‌وجو و بازاریابی موتورهای جهش‌وجو عدیل SEMrush، Moz، Raven و Searchmetrics بازهم دارای ادوات حسابرسی از پایگاه اینترنتی هستند و باز حسابرسی بیشه لینک‌ها. سپس اگر همین اینک باز به‌علت تلاش‌های روزمره بازاریابی از این اسم قفل‌های مجموع موثر کاربرد می‌کنید، می‌توانید به سوی بی‌غل‌وغشی با یک آلت هر دو تحقیق را عاقبت دهید.

بهترین غوک لینک‌های خویش را عمده کنید

وقتی سرگرم تتبع بیلان جنگل لینک‌های خویشتن هستید، حس‌ها‌تان به طرف بهترین بیشه لینک‌های‌تان باشد. مسلما دلتان نمی‌خواهد پوچ جنگل لینکی را از ارتباط بدهید. وصی ریدایرکت‌های ۳۰۱ جمیع لینک‌ها از دامان پیشیین را به سوی شمول موخر احاله نمی‌دهند. اگر بدانید کدامیک لینک‌ها بهترین لینک‌های وب‌پایگاه اینترنتی شما هستند، می‌توانید استراتژی‌هایی را برای ماوقع بگیرید عدد ایمن شوید آنها را از تبانی نمی‌دهید.

 • از صفحاتی که برای شما لینک داده‌اند بررسی کنید قلاده ببینید آیا هنوز به مقصد رنکینگ وب سایت شما می‌افزایند اگر خیر.
 • با مدیران این وب‌وب سایت‌ها ارتباط بگیرید و بپرسید آیا می‌توانند لینک‌هایی که به طرف وب سایت شما داده‌اند را بعد از تطور ذیل تصحیح کنند اگر خیر.
 • اگر مانند این امکانی هستی نداشت، بعد از دگرگونی ذیل به سوی این وب‌پایگاه اینترنتی‌ها فرق بزنید لغایت ببینید آیا لینک‌ها با صحت‌عمل ریدایرکت شده‌اند اگر خیر.

۳۰۱های مساعد دست کنید

ریدایرکت‌های ۳۰۱ فواد و وحی انقلاب دنباله هستند. ۳۰۱ها کاربران را به طرف جانب صفحات صواب سفل دامان نو دلالت می‌کنند. ۳۰۱‌ها ایضاً به سمت موتورهای پرش‌وجو سررشته می‌دهند که دنباله تطور کرده و آنها را برای ذیل نو سرایت می‌دهند.

301-REDIRECT- تغییر دامنه

به‌علاوه، ۳۰۱ها پیج رنک را از دنباله کهنسال با دنباله موخر صفت جابه‌جایی می‌کنند، لینک‌ها را ریدایرکت می‌کنند و صفحات وب‌وب سایت شما را صیانت می‌کنند.

اگر در مدت تطور سینه‌کش یک مبحث واقعا پراهمیت و اساسی هویت داشته باشد، آن فقره همین دست کردن ریدایرکت‌ها است.

زاهل شوید پایگاه اینترنتی‌تان با دیوایس‌های تلفن همراه مشکلی نداشته باشد

مسلماً این وهله را نمی‌قوا بخشی از مرحله‌ها تبدل ذیل دانست وصی از آنجایی که گوگل اخیرا الگوریتم خود را برای پشتیبانی از دیوایس‌های موبایل به روز رسانی کرده، نیک است که در روزگار تحول پایین تحقیق کنید که وب‌وب سایت شما با دیوایس‌های تلفن همراه مشکلی نداشته باشد.

از بهر جستن پتواز این استفسار مشبع است از تست خود گوگل استفاده کنید. این ادوات به سمت شما این فرصت را می‌دهد که ملاحظه کنید و ببینید که آیا وب‌پایگاه اینترنتی شما با وجوب‌های گوگل در عوض وب‌پایگاه اینترنتی‌های برپایه نفع تلفن همراه باهم برابر‌شدن دارد اگر خیر.

باز می‌توانید از وسایل SEMrush Site Audit نیز بهره‌گیری کنید. اگر کپی تلفن همراه وب‌وب سایت شما مشکلات فنی داشته باشد این ادات به سوی شما بینایی می‌دهد. این ماشین اساسی‌ترین آخشیج وب‌پایگاه اینترنتی‌های مبنی ضلع تلفن همراه، یعنی منفرد meta view را نیز کتک می‌کند.

به قصد گوگل بگویید که برای دامان تازه رحلت کرده‌اید

در سابقه عاقبت، باید به طرف خودرو جهش‌وجو بگویید که به قصد سینه‌کش موخر جلای‌وطن کرده‌اید. مسبوق اکانت خویشتن در کنسول پرش‌وجوی گوگل شوید، صورت آیکون طاق‌ایوان دنده در طعن صدر و طرف حق سطح کلیک کنید و گزینه Change of Address را گلچین کنید.

ذات سامان به سمت شما می‌گوید که آیا ریدایرکت‌های ۳۰۱ باآبرو هستند اگر لا و بعد داده‌ها ذیل را سطح جهاز بشخصه به سوی دوره رسانی می‌کند.

تمام شد!

با اینکه بلکه طریقه پیشامد صفت راست و بدون گرفتاری برای عنایت می‌گروه، قیم تبدل انتها از زعم بهینه سازی سایت ریسک‌های فزونی به منظور قفا دارد؛ ریسک‌هایی تمثال از تبانی بخشیدن وزغ لینک‌ها، رنکینگ‌ها و ازدحام.

حرف راس جایی که امکانش هست جد کنید دامان وب‌پایگاه اینترنتی نفس را تطور ندهید کفیل اگر مجبور به سوی ارتکاب دهش این‌طور فعال قوی، کوشش کنید تمام مواردی که در این گفتار یادمان شد را وهله تیمار داشتن فراغت دهید.

چطور بعد از تغییر دامنه ترافیک خود را بازیابید؟