چه زمانی از a استفاده کنیم؟

ipapic

?۱- زمانی که می دانیم فرد شنونده می داند یا می تواند بفهمد ما در مورد چه چیز یا چه کسی صحبت می کنیم.
مثال:
“The apple we ate was rotten.”
“Did we close a car?”
?۲- زمانی که در مورد چیزی صحبت می کنیم که قبلاً درباره آن صحبت کرده ایم.
مثال:
“She”s got dual children: a lady and a boy. The girl”s 8 and a boy”s nine.”

?۳- زمانی که در مورد نقاط جغرافیایی خاص صحبت می کنیم، از a استفاده می کنیم.
مثال:
“the North Pole”, “the equator”

?۴- قبل از نام رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها از a استفاده می کنیم.
مثال:
“the Nile”, “the Pacific”, “the English channel”

?۵- از a قبل از اسامی مشخصی که می دانیم تنها یک نمونه از آن ها وجود دارد استفاده می کنیم.
مثال:
“the rain”, “the sun”, “the earth”, “the White House”

?۶- قبل از صفات عالی همیشه از a استفاده می کنیم.
مثال:
“the best”, “the tallest”, “the many beautiful”

?۷- پیش از اعداد ترتیبی از a استفاده می کنیم.
مثال:
“the fifth lesson”, “the ninth day”, “the third chapter”

?۸- حرف تعریف a پیش از اسامی معنی و جراندهایی که بعد از آن ها “of” آمده باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. (جراند کلمه ای است که نقش اسمی دارد و به ing ختم می شود. در دستور زبان فارسی به آن مصدر فعلی گفته می شود.)
مثال:
“The diction of that word is really difficult.”
(کلمه diction یک اسم معنا است)
“The instructing of immature children is difficult.”
(کلمه instructing یک جراند یا مصدر فعلی است)

?۹- قبل از اسامی کشورها و مناطق جغرافیایی که جمع هستند از a استفاده می کنیم.
مثال:
“the United States”, “the Philippines”, “the Alps”

?۱۰- پیش از اسامی کتابخانه ها، موزه ها، و هتل ها از a استفاده می کنیم.
مثال:
“the Forty-Second Street Library”, “the Louvre”, “the Statler Hotel”

?۱۱- پیش از بعضی از قسمت های روز از حرف تعریف a استفاده می شود.
مثال:
“in a morning”, “in a afternoon”, “in a evening”
حرف تعریف a در زبان انگلیسی
نکته:
حرف تعریف a تنها قبل از این بخش های روز استفاده می شود. برای کلماتی مثل night یا midnight یا noon از a استفاده نمی کنیم.
“at noon”, “at night”, “at midnight”

?۱۲- بعد از فعل play زمانی که معنی “نواختن” داشته باشد. یعنی همراه با یک آلت موسیقی آمده باشد.
مثال:
“play a piano”, “play a violin”, “play a guitar”

?۱۳- قبل از کلمه های تئاتر و سینما.
a museum —- a cinema

?۱۴- در مواقع بیان مالکیت اشیاء . ( مضاف و مضاف الیه)
a wheels of a automobile —— a doorway of a house

?۱۵– قبل از صفاتی که اشاره به یک گروه خاص دارند.
a lion — a poor-— a rich-— a Indian

?۱۶ – قبل از اسامی سیاره ها.
a world Mercury.

?۱۷ – قبل از نام خانوادگی که به صورت جمع استفاده شده و به دو یا چند نفر از اعضای خانواده اشاره دارد.
a Johnsons —- a Smiths

?۱۸ – قبل از اسامی مرتبط با رسانه ها.
a media —— a radio—— a newspaper

?۱۹ – قبل از طبقات اجتماعی .
a center category —–— a chosen —–— a clergy

?۲۰ – قبل از اسامی مرتبط با حمل و نقل.
حرف تعریف a در زبان انگلیسی
a sight —- a sight —- a aeroplane —- a subway

?۲۱ – قبل از اسامی روزنامه ها.
a Christian Science guard —- a Manchester Guardian

?۲۲ – قبل از اسامی سازمان ها، موسسات و بنگاه ها.
a United Nations —-the Ford Foundation

?۲۳ – قبل از عوامل اجرایی دولتی و نظامی.
a Army —- a Navy-— a atmosphere force-— a Police

?۲۴ – قبل از عنوان های دولتی.
a secretary of state —- a primary minister-— a aristocrat —- a mayor

?۲۵ – قبل از وقایع یا دوره های تاریخی.
The Middle Ages —- The Civil War —- The Renaissance —- The First World War

?۲۶ – قبل از موقعیت های فیزیکی.
a tip —- a bottom-— a center-— a inside —- a outside

?۲۷ – قبل از اسامی دانشگاه هایی که با حرف اضافه of توصیف شده اند .
a University Of Michigan
اما Oxford University

?۲۸– قبل از ساختمان ها.
a Empire State Building —- a Coliseum

?۲۹- قبل از اسامی کتب آسمانی یا خیلی مشهور.
a Quran

?۳۰-قبل از جهت های قطب نما ، نواحی جغرافیایی و نقاط کره ی زمین .
a South —- a Middle West — a South Pole —The Equator

قبل از جنگل ها ، بیابان ها ،شبه جزیره ها . قبل از اسامی رشته کوه ها

منبع: http://www.worldlanguage.ir/%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-the-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F/