روحانی: به عنوان نماینده ملت، موضوع هواپیمای اوکراینی را دنبال می‌کنم

روحانی: به عنوان نماینده ملت، موضوع هواپیمای اوکراینی را دنبال می‌کنم

روحانی: به عنوان نماینده ملت، موضوع هواپیمای اوکراینی را دنبال می‌کنم