درس ادا تحقیقات مفاد با پرش‌وجوگر محتوای Ahrefs

این روزها بدیع ستاندن تاثیر مفاد تقریبا متفاوت محتمل شده است. کارتل‌هایی هستند که از کار نشان‌دادن محتوای راست در وبلاگ نفس توانسته‌اند به مقصد پیروزی‌های عزیز‌گیری تسلط واضح کنند. بهره‌مندی همین کمپانی‌ها وافی است که به قصد شما ثابت شود که باید استراتژی محتوای کنسرسیوم خویشتن را سلامت ببخشید ، فرض میکنم تتبع مقال محتوای همیشه سبز چیست؟ پوچ از مهر نباشه.

زایش فحوا در وبلاگ کارتل به قصد راء‌ی مرگ سخت‌ای معدوم، سرپرست ابهام کشت‌وکار وقتی متمایز می‌شود که بخواهید ثمر پول گذاری را به‌سوی محتوای نفس سنجش کنید. اگر می‌خواهید منفرد فرد محتوایی که زایش می‌کنید زیادترین و بهترین ولد را به‌جهت شما به سوی کادو بیاورد، باید بدانید در قضیه محتوای شما چه مباحثی زیادترین بازخورد را دارند و مخاطبان آن قرارداده‌شده عطش‌زده چه گونه معلومات و محتوایی هستند.

دقیقا همین فضا است که تحقیقات شغلی فحوا به طرف دردتان می‌خورد:

ahrefs-googleplus-cover

شناسایی پرش‌وجوگر محتوای Ahrefs

جست‌وجوگر محتوای Ahrefs از آن رسته از ابزارهایی است که هر کسی که در شالوده بازاریابی مضمون پرکاری می‌کند نمی‌تواند از آن صرفنظر کند. اگر بتوانید مطلب‌ها ارجمند پخش شده در وب را مرئی و شناخت کنید، آن‌زمان می‌توانید محتوایی حتا ارجمند‌نم از محتوای رقبای خویشتن زاییدن و صفت پراکنده کنید.

این دقیقا نیز اثربخش است که جهش‌وجوگر فحوا انتها می‌دهد – به قصد شما این فرصت را می‌دهد که بهترین و دلبر‌ترین فحوا در مطالب متفاوت را شناخت و پی‌جویی کنید.

آموزش جست‌وجوگر محتوای Ahrefs

کلمات کلیدی دلپسند نفس را در روبان جهش‌وجو تایپ کنید قلاده این افزار به مقصد کوه طور خودنویس لیستی از دلبر‌ترین صفحات وب نفع زمینه نیز کلمات کلیدی را در اجازه شما وضع دهد.

این صورت‌اسامی لغایت چه نصاب موثر است؟

ضلع زمینه توضیحات مسئول Ahrefs یعنی دیمیتری گاراسیمنکو این افزار وب را در واژه گوگل پرش‌وجو می‌کند، بدین‌سبب صورت این افزار می‌تواند تمام نیازهای شما را پاسخگو باشد. نکات ته به منظور شما اثر می‌دهد که چسان می‌توانید با این افزار تحقیقی شغلی به‌قصد محتوای نفس انتها دهید.

سابقه بدو: تحقیق ثمر بن مصنوع

با پرش‌وجوهایی شایع بدو کنید، نمونه:

 • بازاریابی فحوا
 • ترویج مفاد
 • استراتژی مفاد

و بعد بروید نشانی کلمات کلیدی متمرکزتر جور:

 • رابطه فحوا
 • بازتولید مفهوم
 • محتوای تصویری
 • محتوای حبیب

یک رمز کارکشته: پرش‌وجوگر محتوای Ahrefs از نیز اپراتورهای جهش‌وجوی راقیه گوگل بهره‌گیری می‌کند. اگر چهره Advanced Search کلیک کنید می‌توانید دانسته‌ها بیشتری در این وضع به مقصد تبانی بیاورید.

به مقصد کوه طور قبل‌لازم این دستگاه تمام فصل‌ها را حرف آغوش محور متوسط معیارهای مدنی رسته اسیر می‌کند – یعنی به طرف مقال‌هایی که اغلب از مجموع در گروه‌های مدنی به منظور شریک گذاشته شده‌اند تمییز بیشتری می‌دهد. منتها شما می‌توانید به قصد خاطرجمعی این سیاهه را سود زمینه معیارهایی داستان معیارهای پایین تبدیل دهید:

 • تقویم منتشر
 • مقدار سینه‌کش‌های ارجاعی
 • تعدید توییت‌ها
 • تعدید لایک‌های فیسبوک و…

هر چقدر خواستید می‌توانید با این فیلترها عمل کنید لغایت به مقصد فایده باب‌طبع نفس برسید. نیز‌کوه طور که گفتم صورت Ahrefs واقعا معظم است، بدان‌سبب با تفریح کردن با فیلترها بهیچوجه آن نمی‌توانید پیشبینی کنید که چه نتایجی انتظارتان را می‌کشد.

این سیاهه نیز برای شما شمایل پرتو می‌دهد از اینکه هر مقال در تور‌های جمعی چقدر بازخورد داشته. آن‌وقت می‌توانید با بهره‌جویی از این دانسته‌ها، استراتژی محتوای نفس را صحت ببخشید.

ضمیر اول‌شخص مفرد طبق‌معمول معاشر دارم صورت نتایج را به محور شمول‌های ارجاعی صافی کنم. چطور این صافی به قصد شما تمام لینک‌هایی را علامت می‌دهد که از منظر لینک ارج دارند سرپرست مقدور است در تور‌های جمعی نیک آشکار نشده باشند.

سابقه دوم: رقبای خویش را مداقه کنید

به مقصد گمان بابرکت رقبای شما فصل فرط را مصرف این می‌کنند که بفهمند چه محتوایی در مکذوب زمینه نظرشان بهتر کار می‌کند و زیادترین بازخورد را جاذبه می‌کند. خوشبختانه شما با این دستگاه به سمت بی‌نقشی می‌توانید تمام کارهای آنها را پایین مشاهده بگیرید و از آنها بیاموزید و بعد محتوای ذات را از آنها بهتر کنید.

به‌سبب این پیشه می‌توانید از اپراتور Site سود کنید لغایت بتوانید حبیب‌ترین محتوای هر انتها را ببینید. بعد با فیلترها ورزش کنید طاقه مواظب شوید محتوای آن سینه‌کش از کجا زیادتر حبیب شده است.

آموزش جست‌وجوگر محتوای Ahrefs

دیرینگی سوم: جهش‌وجوی ترندها

مقوله ترندها در جهش‌وجوگر محتوای Ahrefs جزئیات انفکاک شده فراوانی کاملی از مساله مناسبت دارایی‌تان با شما اثر می‌دهد. با نام تمثیل، ترندها به‌سوی لفظ کلیدی “وبلاگ نویسی” قید این‌سان است:

آموزش جست‌وجوگر محتوای Ahrefs

نوارهای خاکستری رنگ رد دهنده محتوایی است که دست‌کم در سه کانال همگانی ابداً طور تعاملی ربایش نکرده‌اند. نیز‌کوه طور که از صورت صدر می‌توانید فرض بزنید، بسیار محتوای وابسته به قصد وبلاگ نویسی در تور‌های مدنی به سمت کوه طور تخمینی اصلا ابداً دسته تعاملی را جاذبه نمی‌کند.

شما می‌توانید پهلو پایه این معلومات بدانید که چه رقم محتوایی زیادترین بازخورد را استحصال می‌کند و خودتان بازهم محتوایی زایش کنید که بتواند حبیب شود. بعد می‌توانید محتوای ذات را با تمام کسانی که نتوانسته‌اند در آن مشکل تعاملی انجذاب کنند داغ دهید.

یک جاده دیگر به‌جهت بازبینی ترندها این است که نتایج پرش‌وجوی ذات را بلندی ماخذ کتاب رویدادهای گذشته صافی کنید. از این مسلک می‌توانید ببینید که در ضلع‌بزرگ‌تر ۲۴ واحد زمان ماسلف، یک هفته اگر یک قمر پیش کدامیک متن زیادترین سروکار را ربایش کرده. این طریقه شدید خیر به‌قصد واضح کردن محتوای مدرن و تازه به‌قصد به سوی آبونه گذاری در گروه‌های جمعی است.

جاودانگی چهارم: تفحص لینک دهنده‌ها

اگر یکی از اهداف اساسی شما به منظور زایش مفهوم ستاندن لینک از وبلاگ‌های دیگر است، صافی دامن‌های ارجاعی می‌تواند زیاد برای دردتان بخورد:

آموزش جست‌وجوگر محتوای Ahrefs

صافی کردن صورت جهش‌وجوها به سوی سینه‌کش‌های ارجاعی به قصد شما عون می‌کند که بتوانید محتوایی که زیادترین لینک‌ها را جاذبه می‌کند بشناسید. از آنجایی که سیاهه‌های Ahrefs از هر عنایت تام است شما می‌توانید لینک‌های ارجاعی به‌خاطر هر قبیل متن را رسیدگی و دیدار کنید.

دیرینگی پنجم: نظم نوتیفیکیشن

به منظور هر پرش‌وجویی که با این وسایل انتها می‌دهید می‌توانید به مقصد خاطرجمعی اند کلیک در عوض خودتان نوتیفیکیشن مرتب‌کردن کنید. بعد از تنسیق نوتیفیکیشن، Ahrefs هر هنگام که محتوای جدیدی در سابقه مطلب زعم شما متفرق شد به سمت چهره اتوماتیک شما را از راه ایمیل خبره خواهد کرد.

آموزش جست‌وجوگر محتوای Ahrefs

استراتژی بازاریابی محتوای خویش را دگرگون کنید

ابزارهایی قرین جهش‌وجوگر محتوای Ahrefs به منظور ضمیر اول شخص جمع این وسع را می‌دهند که در موضوع سعی‌های نفس در سابقه بازاریابی فحوا به طرف استراتژی‌های بهتر و متکامل‌تازگی برسیم. به چه جهت باید علی‌العمیاء عمل به قصد فرآوری مضمون کنید و مرجو باشید محتوای شما دلارام شود، در ملتفت که می‌توانید با مانند این ابزارهایی سابقه‌های آتی خویشتن را با ایمنی دانا پیشبینی کنید و معبر ترقی را شاخه‌نخل سطح ذات مسطح کنید؟

آیا طاقه به سوی چگونگی از جهش‌وجوگر محتوای Ahrefs تمتع کرده‌اید؟ کدامیک یک از مختصه‌های این ادات از بینایی شما جاذب‌نم و مفیدتر بوده؟

آموزش انجام تحقیقات محتوا با جست‌وجوگر محتوای Ahrefs