توضیحات متا یا meta tags چیست ؟

انتخاب ماحصل ای به‌سبب هر رویه این تگ معلومات زیاد درحق گفته‌ها اندرون ورقه در حدود یک اگر دو حلقه و اگر تا اینکه یک پاراگراف قلیل به قصد گوگل و دیگر انجین های پرش و فضا می دهد، که محرک می شود موتورسیکلت های جهش و فضا در روشن صفحاتی که امکان‌پذیر،‌شدنی است مانسته باز باشند […]
سئو تک