تعطیلی بازار تهران همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی ۳۰ درصد اصناف فعال ه

تعطیلی بازار تهران همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی ۳۰ درصد اصناف فعال ه

تعطیلی بازار تهران همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی ۳۰ درصد اصناف فعال ه