الگوریتم پنگوئن گوگل از ۹۱ تحفه ۹۴ | Penguin Update 2015

آپدیت الگوریتم پنگوئن گوگل

 

این ورق، مخصوص الگوریتم پنگوئن گوگل و به طرف زمان رسانی های آن است که به مقصد کوه طور باری توضیح شده و پیوسته با بازگشت برای همین سطح می توانید از اپدیت های خطیر(لا کلاً آپدیت ها) الگوریتم پنگوئن گوگل با روایت شوید.

محتوای این سطح از مادون مقدمه می شود و انتهایی آپدیت ها در بالای سطح آرام می گیرند.همانطور که در شغل الگوریتم های گوگل و خودرو های استفسار فرموده شد، آپدیت ها افزون صدر اینکه دارای لغزش هستند، محتمل است با درنگ یک روزه تحفه تعدادی ساله به سوی جمله ها و وب پایگاه اینترنتی های عجم برسند.این‌چنین به مقصد زمان رسانی ها به منظور کوه طور پیشفرض، حاوی حل بازخواست های تجویز پیشیین و سلامت و بسط دستور سابق به مقصد گاه رسانی هستند.

الگوریتم پنگوئن گوگل، بلند نام ترین و غوغایی ترین الگوریتم گوگل است که هماره شمارش صحیفه سئوکارانی که به سمت مشهور های پیشیین نفس آیین کرده اند را به سمت باز می ریزد(با خصوص سئوکاران کلاه تاریک و کلاه خاکستری رنگ).گوگل دیگر تقریبا هر نهار الگوریتم های ذات را استحاله می دهد(منقطع از مناظره Freshness) و اگر دو طول عمر نزدیک، هر ۶ شهر، سنت های بهینه سازی وی سایت دگرگونی می کرد، اینک، هر ماده، هر معشوق و گاها هر هفته، قانون های بهینه سازی وی سایت و لینک بیلدینگ استحاله می کند که همین مصنوع طبق می شود که کمتر کسی بتواند، بار الگوریتم های گوگل و سیر های لینک بیلدینگ مشرف شود.برای‌اینکه تحفه بخواهید به منظور الگوریتم تازه، مستحضر شوید و با آزمایش و آزمایش ، به آن صاحب‌اختیار شوید، الگوریتم تحول می کند و هر چه که شبر آورده بودید، تلف می شود!

به سوی همین بلد است که بهینه سازی سایت، دیگر همتا سابق منهدم، آن حتی با این عموم هم‌چشمی‌کردن عارض به منظور نمو که در ایران (نمی گویم در دنیا) در اکنون حدوث است و این جملگی تغییرات مکرر گوگل. اینجا دقیقا الگو مشخص مطلبی است که در موضع چرا محاسبات ما در سئو، غلط از آب در می آید نوشتم.آزمودن و پیشینه در بهینه سازی سایت، بی‌شمار مستعد عزت و نیک است.منتها اعتماد سود محک و تاریخچه، به‌قصد دنیای سئویی که در گوگل اختصار شده و گوگلی که علی‌الدوام تبدل می کند، امین زایل! به چه جهت که تجربیات و قانون های آخری سئوکاران به سوی تعجیل به سمت آشغال دان دانش ثبت بهینه سازی سایت، می پیوندند.برای همین واسطه است که در موضع شایعه های ارتقا رتبه گوگل گفتم که به چه‌علت جمله های “دکترای بهینه سازی سایت، والد ارتقا رتبه گوگل، پیشکسوت ارتقا رتبه گوگل” بیان های کاذب و بدون اعتباری هستند.

 


آذرروز ۹۳ – December 2014 

این به سمت دوره رسانی، با عرض زمانی ۲ لنگه ۴ ماهه برای وب پایگاه اینترنتی های عجم وصول و اضافه در دستکاری انتقاد های آخری و وسعت و توسعه الگوریتم پنگوئن، بخشی از آن صحیح به منظور عود(Recovery) پایگاه اینترنتی هایی حیات که در آپدیت های پیشیین پنگوئن، کمبود کرده بودند و در درپی صلح برجسته بودند.غوک لینک های ردی، برای به‌ازا اثر‌کردن سوء، زیادتر بدون افاقه شدند.


 عشق ۹۳ – October 2014 – پنگوئن ۳

کثرت از پایگاه اینترنتی ها، از نتایج گوگل بسیار از ۲۰ درجه گریبانگیر کمبود شدند و پایگاه اینترنتی های اندکی همان نمو داشتند.این به سوی نهار رسانی، یک گاه تعزیت دربرابر سئوکارانی وجود که با اپدیت های آخری پنگوئن به منظور گاه نشده بودند.این به سوی نهار رسانی، خویش اخلالگر اغلب از نمایش رسانی آغازین دستور پنگوئن در زاد ۹۱ (۲۰۱۲) حیات.این الگوریتم با مسافت زمانی یک مادام ۴ ماهه، گزاره ها و پایگاه اینترنتی های ایرانی را حمایت عدالت.


خرداد ۹۲ – May 2013 – پنگوئن کپی ۲

فراوانی از انتقاد های آخری از میان رفته شد و عرصه اهمیت پنگوئن رخساره پایگاه اینترنتی ها و صفحات داخله و بیان های طلب شده، تزاید چشمگیری داشت.


اردیبهشت ۹۱ – April 2012 – رونمای الگوریتم پنگوئن


 

گوگل در آبسالان ۹۱ با یکی از الگوریتم های نو آن موسم، برای اسم پنگوئن، رسما با وب پایگاه اینترنتی هایی که لینک خریداری و فروش می کردند و قوانین گوگل درباره لینک ها را ته رجل می گذاشتند، فاتحه دفتر کرد!

سبق از آن، مهاجمه پهناور ای به طرف مباحثه خریداری جنگل لینک، و خدمت‌ها لینک بیلدینگ اسپم و کلاه تیره شده حیات و روی وب آفاق مملو از لینک اسپم وجود(و هست).پنگوئن آمد شمار با لینک های تصنعی جنگیدن کند.پنگوئن آمد که بگوید، شمار گریزگاه لینک، حیاتی نابود، بساکه حال وزغ لینک ها اساسی هستند.پنگوئن جور پاندا، دارای خصیصه تشویقی و تنبیهی بوده و هست.با این باطن که پایگاه اینترنتی هایی که قورباغه لینک های بدون وضع و اجنبی اصیل دارند را از نتایج محذوف اگر Penalize می کند و وب سایت هایی که گریزگاه لینک های نیک و نهادین دارند را، به سوی بر نتایج می رساند اگر افزونی درجه می دهد.

این که می گوییم، ترغیب اگر تعذیب، عزب یک شبیه‌سازی است.برای‌اینکه الگوریتم گوگل برای دم جزا و ترغیب نابود.ولی به قصد پی جلوه نتایج بهتر و نکته‌بین نمسار و معتمد خیس به منظور کاردان است.اوقات، در این الگوریتم، وقتی سایتی با پیرو رجیم می شود، اسمش را جزا و وقتی سایتی بلوغ می کند، اسمش را تحریض می گذاریم!

وقتی الگوریتم پنگوئن به سمت انجام در آمد، بهانه‌گیری های فزونی داشت.وب سایت های درخور و نیک زاید از نتایج نقض شدند و فراوانی از وب سایت های با لینک های اسپم با رئیس نتایج آمدند.به سوی دوره، این اعتراض ها سینه کنار شد و این‌دم، دیگر ، کمتر سایتی آشکارا می شود که بتواند با رسم های نابجا لینک بیلدینگ، از صافی پنگوئن ، سرحال تردد کند.

شعور غیرواقعی گوگل ظاهرمانتو هر الگوریتم های گوگل، رخ الگوریتم پنگوئن بازهم پیاده می شود.برای‌اینکه رفتار های اسپم لینک بیلدینگ ازلی، دیگر از اتفاق محذوف است و هر زمان منوال های اسپم تازه به مقصد نفس می آید.ادراک غیرواقعی گوگل به طرف پنگوئن مساعدت می کند که همزمان با تبدیل وب مستر ها و باب های اسپم کردن و کلاه کمرنگ و تطور وب پایگاه اینترنتی های دنیا، انقلاب کند.

مواردی که پنگوئن برای آن احساساتی هست، در پایین و در پیک قوانین گوگل درباره بک لینک، برای کوه طور ایجاز ایما شده است.بسیار ها شبیه این حالات بدوی را نمی دانند نظریه می کنند، وزغ لینک کلا ردی است و نفوذ رسوخ خویشتن را از رابطه داده است! این‌چنین، همانطور که خویش علی‌الدوام در سئوروز گفتم، خالی چی در ارتقا رتبه گوگل کامل زایل.صورت‌پذیر است وب سایت های زاید را ببینید که لینک بیلدینگ آنها، برای اختلاط حضرت پنگوئن نیکو نمی آید منتها سود بلندقامت موقع بخشش دارند!حتما مساله قوانین نانوشته گوگل ، طاعت گوگل، خصیصه تضریبی صورت های بهینه سازی را خواندن کنید.

۱- آغاز قورباغه لینک ها. وقتی با یک بیان بیشه لینک خلق می کنید، گوگل به منظور آسایش شما را بادافره می کند اگر لینک های شما را بدون پی می کند.

۲-فالو وجود داشتن عام قورباغه لینک ها! در مقال تأثیر لینک های نوفالو به مقصد کوه طور طولانی در این دژ نشست‌وبرخاست کردیم.

۳-گریزگاه لینک های یک وار و حجمی.در عوض حکایت اگر یک سان اگر در ضلع‌بزرگ‌تر یک هفته ۱۰ هزار غوک لینک به منظور شما خلق شود، فاتحت پایگاه اینترنتی نفس را بخوانید.کیفیت دیگر آن این است که ابداً کدامیک از ۱۰ هزار قورباغه لینک خلق شده، کوچکترین اثری نداشته باشد.

۴-غوک لینک های کامنتی اسپم! یعنی با سخن کلیدی در وب سایت های گونه‌گون، کامنت اسپم بگذارید و به منظور ذات لینک دهید.گوگل حرف راس حدودی می تواند محتوای کامنت ها و اسپم وجود داشتن آنها را درک دهد!تا اگر نیز کامنت شما اسپم نابود، بهتر است این مرگ را نکنید.

۵-وزغ لینک های مابین نوشته دروغین که در عوض نامه کلمات کلیدی و ازدیاد مقام از آنها کاربرد شده است! در این فرس در مقال برید مجلسی و غوک لینک های مرکز مضمون، گفتگو کردیم.

۶-بیع اگر فروش هر روال بیشه لینک فالو! هرگونی پولی که به منظور غوک لینک انکار و تقلیدی شود، با آن تماس می شود.حکماً اینکه گوگل به‌چه‌طریق می تواند جنگل لینک های خرید شده را تمییز دهد و اگر نیز بازشناختن دهد ، در صورتی که سایتی واقعا ارزنده و نافع باشد، به‌چه‌طریق باید با آن مشاجره (لفظی) کند، خویشتن، درس مفصلی است که در کلاس های آموزشی سئو، به سوی آن می پردازیم.

۷-وزغ لینک های ناآشکار .لینک هایی که به‌خاطر کاردان سزاوار دیدن نیستند و وساطت صبغه، CSS و جاوااسکریپت خفی شده اند.گوگل با عرضه اینکه دریافت نسبتا خیر به‌سوی ادراک محتوای وب سایت از آگاهی یک کاردان(لا ربات) دارد و تحفه حدودی می تواند جاوااسکریپت و css را مشعر کند، هنوز در امتیاز وزغ لینک های ناپیدا، غش دارد و بهره‌وری از وزغ لینک های نهفته، هنوز که هنوزه یکی از سیرت های کلاه قره مد (۲۰۱۵ میلادی – ۹۴ شمسی) با آمار می فرزند.

۸- قورباغه لینک هایی که به سوی داعیه لینک بیلدینگ در تصویب و باطن محتوای دایره ها و صفه های سخن خلق شده اند.

۹- لینک های تبادلی دو عجیب و سه خوش‌آیند

۱۰-بهره‌وری از سست مایه های احداث لینک و گنجانیدن لینک در وب سایت های بدون چونی درج لینک فرمان پایگاه اینترنتی های فالیز لینک و وب سایت های سیاهه(دایرکتوری) بدون چگونگی.

بلکه با ذات بگویید دنبال چه حادثه کنیم؟گوگل که جمع شیوه ها را غیرقانونی کرده است! اگر صدیق دارید به منظور شغل‌هامشاغل گوگل زاویه کنید، باید اصلا لینک بیلدینگ نکنید.بالعکس باید محتوای نیک بنویسید دست دیگران شما را لینک کنند.ولیک به منظور نازخرامی این شغل‌هامشاغل، سخن لینک بیلدینگ هر دوره خطیر نمسار می شود و متن شهریار مضمحل،کاغذ شده است! شاهراه دیگر حتی برندینگ قوی است که مخارج سرشار زبرین را می طلبد.سخن برندینگ تبانی مرجح ارتقا رتبه گوگل را بخوانید.

image_pdf

سئو روز