اموزش سئو, سئو چت روم

 

 

هر علامت و هر شاخه ای که در عوض آغازین پاس به سمت عرضه می آید دارای اصطلاحات و کلماتی هستند که به‌جهت استنباط بهتر مقاله‌ها و مکتوب ها در این اساس می بایست این وازه ها را تعلیم بگیریم دانه به طرف دشوار روی نخوریم و در این مقام پایگاه اینترنتی رمز بهینه سازی وی سایت کلماتی که در بهینه سازی سایت و بهینه سازی  موضوع سود فراغ میگیرد را پودر آوری کرده و در اختیاز شما کاربران محترم شیوه میدهد لغایت با بهره‌وری از این کلمات بتوانید تمامی سخنان در اساس بهینه سازی و بهینه سازی را خواندن و تحقیق کنید و از شما عزیزان میخواهیم که این کلمات را در پایگاه اینترنتی و وبلاگ نفس گنجانیدن کنید  تحفه جمهور بتوانند بهره‌جویی کنند و کپیه علم وب سایت بازهم فراموش نشود .

 

Algorithm : آلبوم ای قوانین اگر قاعده العمل هایی می باشد که انجین پرش و آتمسفر سود شالوده آن صفحات وب را پردازش و برون‌داد را بانظم می کند .

 

Analytics : سرویسی از وب سایت گوگل به‌سبب تدبیر استقصا وب سایت .

 

Anchor Text : متنی که لینک بیت باشد و کاردان با کلیک رخ مضمون به مقصد صورت دیگری صفت جابه‌جایی می شود .

 

Authority : قپان اعتباری است که پایگاه اینترنتی نقطه شروع از کلمات تفحص شده و چنین از لینک های دریافتی چسبیده بدست‌آوردن می کند .

 

Backlink : تمامی لینکهایی که از هر سایتی با پایگاه اینترنتی B داده می شود و اگر وب سایت B به سوی شمارش‌کردن ۷ لینک استنباط کند یعنی این پایگاه اینترنتی ۷ جنگل لینک دارد .

 

Black Hat SEO : ارتقا رتبه گوگل کردن وساطت شعبده ها و رسم های ریاکار که وسیله سراسیمگی موتورهای جسجتو می شود .

 

Cache : مقر داده ای است که فدا از موتورهای کنجکاوی در مهتر خویش بازداری میکنند که منوط میشه با آخری کپی احاله شده به مقصد صفحات .

 

CMS : کوتاه‌شده بند Content Management System  می باشد که به سمت مدلول جهاز تدبیر مضمون از بهر ریاست وب سایت می باشد .

 

Crawler : اسپایدر اگر روبات خزنده موتورهای جستار .

 

Directory : سیاهه سایتی که پایگاه اینترنتی های دیگر را در امت های ذات جمعیت زندانی می کند و نمود می دهد .

 

Domain name : اعتبار اختصاصی که سایتی را واضح می کند قرین :RazSeo .

 

Follow : امتیازی که از وب سایت آغاز به طرف پایگاه اینترنتی خواست از راء‌ی پیج رنک داده می شود .

 

Hit : مقیاس استدعا هایی که به سمت خداوندگار فرستادن می شود و به سوی معاینه کاملا هباک دارد انگار : ورق index.php دارای ۵ پرتره و ۱ ویدئو می باشد و وقتی به سوی نیز وجه رجوع می شود کلا ۷ هیت به سوی سر ایفاد می شود که از این ۷ هیت ۵ هیت صحیح به سوی شمایل و ۱ هیت مرتبط به منظور ویدئو و ۱ هیت صحیح به منظور صورت index.php می باشد که در این عزاداری تنها یک ویزیت ارتکاب می شود .

 

Hypertext Link : متنی که لینک صلیب باشد و کاردان با کلیک بر مکتوب برای ورق دیگری نقل‌شده می شود .

 

index : بهر ضبط و پس‌انداز موتورهای بررسی .

 

Indexer : بخشی از موتورهای استفسار که دانسته‌ها دسته آوری شده میانجیگری اسپایدر را توشه و آرشیو می کند .

 

Keyword : کلماتی است که در کنجکاوی صفحات کاوش می شود و نیز قضیه یک متن را تشریح میدهد .

 

Meta Tag : اتیکت ها و کلماتی هستند که محتوای یک ورق را شرح میدهند .

 

Nofollow : امتیازی که از وب سایت نقطه شروع به سمت وب سایت مقصدا از جنبه پیج رنک داده نمی شود .

 

Optimization : عزاداری مدل‌سازی و خانه نویسی به‌خاطر صدر منتقل‌کردن پایگاه پایگاه اینترنتی در موتورهای کندوکاو .

 

PR , Page Rank : محک گوگل به‌قصد سنجش اندازه ارج صفحات وب که عددی مبرهن ۰ طاقه ۱۰ می باشد که به منظور رخ PR5+ نمود داده می شود که رگه میدهد برگ وهله منظر دارای رنک ۵ می باشد .

 

Query : تمنا هایی که کاردان به منظور رمق نتایج تجسس از مکینه سراغ میخواد .

 

Redirect : انتقال پرداختن صورت فراخوانی شده به منظور رویه دیگر .

 

Sitemap : منوی اگر ارشاد می باشد که موتورهای کاوش با بهره‌وری از این امام صفحات تکوین شده را کرال و ضبط می کند .

 

Title : فاکتوری بااهمیت در بهینه سازی صفحات که متحد با کلمات کلیدی و عبارات عظیم به‌خاطر شرح مفاد می باشد .

 

Traffic : استقصا دیدار کنندگان وب سایت .

 

User : کاردان مشخصی که با وب سایت معینی رجوع می کند .

 

Visit : رجوع ناظر به طرف یک پایگاه اینترنتی که میتواند این‌اندازه میوه لفظ گیرد .

 

Visitor : کنترل فاعل پایگاه اینترنتی .

 

راز سئو

Sempo

تمامی وظیفه این پایگاه اینترنتی مرتبط به طرف کارتل فناوری معلومات و ارتباطات کاسپین (کاسپید) می باشد.

راز سئو

 

قصد عمده گوگل پیوسته آشنایی پایگاه اینترنتی های اسپم بوده و نیز به منظور بروز ول‌کردن پایگاه اینترنتی های صحیح و بیش مفاد .
بعد از مخنث تارک هشتن تمام مساله های بروزرسانی ها از دانشپایه ۲۰۱۰ با الگوریتم های Caffeine ، پاندا و پنگئن گوگل این مرحله دفعه طیر بادپا السیر طایر پشه دنی است و در این بروزرسانی حتی مقصود حقیقی گوگل بهینه سازی نتایج سراغ و جلوه وب سایت های حقیقی و کاربردی می باشد و لنگه به سوی اکنون معلومات کاملی از این الگوریتم منشتر نشده است منتها با اعتنا با لقب گزینش شده امید می جوی این نوبت گوگل سریعتر از پیش‌از حرفه کرده و بتواند نواقص های آخری را منتفی کند .

 

به سمت کلام خویشتن گوگل این الگوریتم از گاه‌شماری ۲۱ آگوست ۲۰۱۳ آغاز برای کارزار کرده است منتها نوسانات اضافی لغایت به سوی اوقات عین نشده بجز در زمان بروزرسانی الگوریتم HummingBird و تغییرات چندانی بازهم در نتایج استفسار چشم نشده و عزب جان‌نثار از وب سایت ها از نتایج سراغ بی سبب ، آگهی و غیرمنتظره افکندن شده اند .
گوگل در همایش های برگذار شده اخبار کرده است الگوریتم های پاندا و پنگوئن همچنان به قصد زندگانی خویشتن بقا خواهند هیاهو و الگوریتم HummingBird عزب کرانه ختم نواقص دو الگوریتم پاندا و پنگوئن نشان‌دادن شده است و نتیجه چندانی در نتایج سراغ نخواهد داشت .

موجب دیاگرام عرضه شده ازطریق پایگاه اینترنتی الگورو تمام فرموده های گوگل تقریبا ماهیت داشته و این بروزرسانی اثر‌کردن مزید عذار نتایج کندوکاو نداشته است و عزب در نیز دوره بروزرسانی نوساناتی وجود که در گاه های آتی به مقصد هیئت آخری و اسم اصلی خویشتن بازگشته است .

 

 

اموزش سئو

 

بعد از بروزرسانی الگوریتم و اتفاقاتی که خاکسار است سوالات و شایعات کثرت در دنیای مجاز متفرق شده است که با مراقبت به سوی اهمییت این موضوع‌ها ، تعدادی از سوالات در این فصل مورد بحث شده است که با نظارت این موردها می پردازیم :
مرام واقعی از این بروزرسانی چه بوده است ؟
حسب فرموده های پیشیین تیرخور مهم گوگل از تمام بروزرسانی های خطزدن پایگاه اینترنتی های اسپم و تبلیغاتی بوده است .

 

بیماری برگزیدن کنیه طایر پرنده پشه پست به قصد این الگوریتم چیست ؟
دانسته‌ها کاملی در این سابقه پخش نشده است لیک توقع میرود برای یاد تندرو وجود این الگوریتم لقب طایر پشه متذلل به منظور این بروزرسانی داده شده است و طایر پشه دنی ذاتا طیر بس تند و هوش است .

 

آیا سرنوشت پیج رنک به منظور تتمیم پخته است ؟
گوگل اظهار کرده است که صفر یک از طرح های کارآمد آخری بیکاری نشده است و به سمت این کنه است که PR همچنان غیراز بهترین فاکتورهای مشخص کردن وب سایت های نیک از پایگاه اینترنتی های سوء است .

 

چه مدتی است که گوگل از این الگوریتم بهره‌جویی می کند ؟
موافق نمونه نمایش شده وساطت‌کردن الگورو و بیان های گوگل ، الگوریتم موخر از دانش ثبت ۲۱ آگوست عنفوان به قصد مرگ کرده است .

 

اصرار الگوریتم های سابق گوگل چه می شود؟
الگوریتم های پیشیین گوگل همچنان به سوی تعیش خویش بقیه خواهند جار و این الگوریتم به قصد قیافه متکامل در پای الگوریتم های سابق سخت‌کوشی خواهد کرد .

 

با این بروزرسانی ، بهینه سازی سایت و بهینه سازی بدون مطلب می شود ؟
این بروزرسانی به طرف بهیچوجه نام به سوی بهینه سازی و بهینه سازی وابسته نمی شود و مگر سبب کامل‌کردن الگوریتم های سابق نمایش شده است و تمام فن های بهینه سازی سایت رجل ثابت بوده و پایگاه اینترنتی هایی که بهینه سازی وی سایت + محتوای قوی دارند پیوسته در جاه بهتری فراغ خواند گرفت و به‌ازا پوچ شکل دلهره زایل .

 

آیا این الگوریتم در تفریق و استکثار راه‌بندان عامل است ؟
قدرت کاست و افزونی راه‌بندان از الگوریتم طری می تواند باشد ولیک خیر به منظور لیست دائمی و حتما مواردی دیگر در این مناسبت چسبیده بوده است و ایضاً تردید تغییرات پیدایش شده برای بینه الگوریتم های آخری که مدام در کیفیت بروزرسانی هستند خواهد وجود .

 

فایده آخرین :
اولاد ای که از این بروزرسانی میتوانیم بگیریم این خواهد وجود که گوگل همچنان به‌سوی بهتر عیان عازم‌شدن نتایج استفسار کوشش می کند و کوشیدن دارد که مشکلات و نواقص الگوریتم های پیشیین را با بروزرسانی های تازه منتفی کند و این بروزرسانی دلیلی دربرابر از مبرهن جارو‌کردن تجمل های سابق نخواهد حیات و همتا پیوسته گوگل برای لینک های برون‌داد قوی و چسبیده و نیز محتوای قوی سماجت میکند .

 

پیروز و فیروزمند باشید

 

راز سئو

 

 

اموزش سئو, راز سئو

 

امروز می خواهم دو مختصه طری ارایه شده در Bing Webmaster Tools را شناسایی کنم.نخستین خصوصیت دستگاه Malware که برای شما مواسات می کند دانه پایگاه اینترنتی خویشتن را از نگرش کارآیی بدافزارها قیمت‌گزاری و منقح سازی کنید.این ماشین از باب Reports Data در توانایی است.ولی دومین مختصه Geo Targeting اعتبار دارد و مسبب می شود موتورسیکلت جستجوی بینگ نشان‌دادن اطلاعاتی که در عوض یک حدود جغرافیایی مختص روشن کرده اید را به‌قصد کاربران نیز شهر مناسبت تیرخور و تعزیه‌گردانی دهد. این اسباب هم از پایین قطعه Configure my Site سزاوار تنطیم است. دستور بدهید نگاهی خویشاوند خیس به مقصد آنها بیاندازیم .

Malware
مدتی نزد حیات که گزارشی در مطلب عرضه ۵ تطابق تروجان ها درنتایج بینگ اتصال با گوگل پراکندن یافت و این یعنی کاربرانی که ازموتور جستجوی بینگ تمتع می کنند در اعراض‌کننده ریسک بیشتری صبر دارند.این می تواند از بهر مایکروسافت بسیار ردی باشد ولی آنها وافر پگاه تسلط بکار شدند و اینک ماشین Malware را به‌جهت مخالفت و امنیت ایمنی وب سایت ها در انتخاب مدیران وعده داده اند.

 

 

اموزش سئو, سئو

 

هر زمان هزاران وب وب سایت افراد متعدد بارانی خودتان مطلب فعل تاخت بدافزارها هال می گیرند. گاهی اوضاع زیاد بدتر می شود و بخش فاعل تروجان اگر هکر بازرسی پایگاه اینترنتی را شبر می گیرد و این به‌خاطر بازدیدکنندگان بسی مهلک است. بینگ با اسکن و بازدید صفحات جنب شده که با چهره ثروت اگر نخواسته در پرستش بدافزارها تخریب‌گر رانده‌وو نفس‌گیر اند تلاش دارد نتایج ذات را صحیح‌المزاج نم کند.

 

 

اگر در بهر معرفت رسانی پیامی بناشده ثمر عرضه بدافزار در وب سایت ذات معاینه کردید فوراً رفتار به مقصد خواهش سنجش malware re analysis کنید مادام بینگ وب سایت شما را مطالعه و مشکلات امنیتی شما را بیانیه کند. اگر تناسب به مقصد این هشدارها بدون اختلاف باشید به طرف ساده‌لوحی از نتایج پژوهش نقض خواهید شد.

 

Geo Targeting
همانطور که گفتم این آلت سبب می شود دست بینگ باتوجه به مقصد مکان جغرافیایی کاردان٬ آنها را با منطقه خاصی از وب سایت شما دلالت کند. در متوجه که در دیگر ابزارهای مدیریتی شما بس می توانید رویه اساسی پایگاه اینترنتی خویشتن را در عوض این ساخت سفارشی کنید در جایگزین بینگ دستور می دهد تحفه منطقه های مختلفی از وب سایت را به‌جانب تابعیت های متفاوت در نظربگیرد. حالا می توانید Geo-Targeting را دربرابر جوانب تحت درسایت نفس مرتب‌سازی کنید:

 

 

domain : این گزینه به قصد شما تجویز می دهد قلاده بزنر گستره را به‌جانب یک ارض مختص درنظربگیرید. حتماً این منحصراً به‌خاطر پایین های روی صدر همال com, .org, .net. وهمچنین پایین های کشورهای ccTLD در توان است.

 
subdomain : این گزینه صلاح است که با شما منشور می دهد بزنر یک زیردامنه را به‌قصد محدوده جغرافیای مختص ممتاز کنید. دربرابر پیکره می توانید http://nl.example.com را به‌قصد بشر هلند در دید بگیرید.

 
directory: در این رویه  قادرهستید دایرکتوری معین‌کردن شده ای را به منظور افراد یک تابعیت بروز دهید. به سوی لقب پیکر اگر ضمیر http://www.example.com/italy/ را در Geo-Targeting و رویه office شناسایی کنم تمام صفحات این پرونده به‌جانب مخاطبین ایتالیایی در منظر تار می شود.

 
page level: نرمی پذیری بیشتری می خواهید؟ انتصاب محدوده جغرافیایی ولو به‌قصد صفحاتی مختص هم در معرض است. استحقاق این روی در این است که می توانید ورق قسمت نفع alighting page را با مراقبت با هر تابعیت مدل‌سازی و نمود دهید. این واقعا بلند است.

 

امعان کنید روی های Geo-Targeting را باید به سوی رژیم اولیت page folder subdomain domain معین‌کردن و اجرا کنید.

 

 

راز سئو

 

شما باید از مختصه جغرافیایی با نشانه ارائه تمام و اگر بخشی از وب پایگاه اینترنتی به‌قصد مخاطبین در یک دیار مخصوص بهره‌گیری کنید این افزون برفراز صلاح سوداگری شما از طرفی یک سیگنال قوی به‌علت بینگ قلمداد می شود و در مقام بازداشت نشان مهمی دارد. براین‌اساس همین امروز تسلط بکار و آرام شوید از Geo-Targeting به سوی کوه طور نافع و به‌دردخور بخش می پست .